Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Инфотел

Бројеви телефона преко којих можете добијати информације о стању бројила, дуга-преплате, месечној обавези и уплатама по издавању рачуна, по дистрибуцијама :

ЕД"Нови Сад " : 0800 220 225

ЕД "Суботица" : 024 547 664

ЕД "Зрењанин" : 023 559 334 / 559 328

ЕД "Панчево" : 013 315 020 лок.242

ЕД "Сомбор" : 025 465 205
 
ЕД "Рума" : 022 479 666 / 471 893

ЕД "Сремска Митровица" : 022 630 555

 

 

Анонимна пријава неовлашћене потрошње за целу Војводину: 0800 220 225.

Позив се не наплаћује.