Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Одобрење за прикључење

ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКАТА НА ДИСТРИБУТИВНИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМ

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ

У складу са Закону о енергетици и Уредбом о условима испоруке електричне енергије, прикључење објеката на дистрибутивни електроенергетски систем врши се на основуодобрењa за прикључење .

Према " Методологији о критеријумима и начину одређивања трошкова прикључења на систем за пренос и дистрибуцију електичне енергије " (у даљем тексту Методологија) коју је донела Агенција за енергетику Републике Србије прикључци су подељени у три групе:

  • типски прикључак - прикључак објекта корисника система на нисконапонску мрежу чија максимална одобрена снага није већа од 43,5 kW (3х63 А) по мерном уређају и за чију се реализацију уграђује двотарифно бројило и типизирана опрема потребна за реализацију двотарифног мерења.
  • посебни случајеви прикључка - повећање снаге постојећег корисника система; раздвајање инсталације у објекту који је већ прикључен на систем; прикључење привремених објеката, градилишта и објеката у пробном раду; измена техничких услова на постојећем прикључку
  • индивидуални прикључак - сваки прикључак који није типски и који не спада у посебне случајеве;

Одобрење за прикључење објекта издаје се решењем, на захтев физичког или правног лица, односно предузетника. Процедура издавања одобрења за прикључење се покреће подношењем одговарајућег обрасца захтева, који можете добити у Пријемној канцеларији свих огранака друштва (Нови Сад, Суботица, Панчево, Зрењанин, Сомбор, Рума и Сремска Митровица) и попунити уз консултацију са службеним лицем "Електровојводине"д.о.о.

Захтев треба да садржи:

податке о власнику објекта, одноно носиоцу права коришћења објекта

• за физичка лица: лично име, пребивалиште, ЈМБГ

• за правна лица: пословно име односно назив, седиште, ПИБ, матични број, рачун, име одговорног лица

податке о објекту за чије се прикључење тражи одобрење:

• место потрошње,

• адреса,

• катастарска парцела,

• катастарска општина,

• врста објекта,

• намена објекта,

• начин грејања,

• очекивани рок за изградњу (почетак изградње и завршетак изградње објекта купца), односно рок када се очекује прикључење објекта купца;

податке о могућем начину прикључења (попунити уз консултацију службеног лица у Пријемној канцеларији):

• карактер прикључка (трајни или привремени);

• врста прикључка,

• предлог начина прикључења,

• предлог локације мерног места,

• подаци о траженом бројилу,

податке о енергетским капацитетима:

• укупна инсталисана снага,

• појединачна трошила у објекту,

• предложена вредност називне струје главних инсталационих осигурача;

податке о подносиоцу захтева:

• име подносиоца захтева,

• адреса,

• телефон за коресподенцију и

• датум подношења захтева;

додатне податке:

• У случају да захтев подноси постијећи корисник система тада је потребно навести претплатнички број, број и датум претходно издатог решења (ако постоји), одобрену снагу по претходном решењу и тражено повећање снаге.

• У случају привременог прикључка потребно је навести период за који се тражи прикључење.

• У случају групног прикључка (више стамбених јединица и сл.) потребно је навести да ли је прибављена сагласност за прикључење на топловодну или гасну мрежу.

• У случају да је захтевана снага већа од 43,5 kW по једном мерном уређају, тада се наводе подаци и о очекиваној годишњој потрошњи, максималној снази по радним сменама и специфичним трошилима (индукционе пећи, мотори великих снага, котлови за грејање и сл.)

 

Захтев се оверава потписом подносиоца захтева, а за правна лица и службеним печатом. Идентификација се врши помоћу личне карте.

Заинтересована странка подноси захтев, који попуњава потребним подацима, оверава потписом и уз захтев прилаже потребне доказе :

1. Доказ о легалности:

a) Одобрење за изградњу објекта који се прикључује (за трајан прикључак или градилиште) или;

b) Потврда овлашћеног органа (за привремене прикључке, ако се за предметни објекат не издаје одобрење за изградњу);

2. Доказ о праву својине на објеку или праву коришћења објекта (Извод из листанепокретности или извод из земљишних књига, не старије од 6 месеци);

3.Ситуациони план у размери 1:500 (1:1000) нацртан на копији плана (не старије од 6месеци);

4. Уплата административне таксе;

5. Овлашћена пуномоћ заступника (ако је то потребно).

У случају подношења захтева за прикључење објекта у поступку легализације (за који су испуњени законом дефинисани услови за прикључење) тада се попуњава посебан образац захтева и прилажу следећи докази:

1. Фотокопија пријаве (поднете до 13.11.2003. год.) изграђеног односнореконструисаног објекта без одобрења за изградњу .

2. Геодетски снимак са скицом парцеле или копија плана (фотокопија)

Изјава да је објекат усељен .

4. Уплата административне таксе

5. Овлашћена пуномоћ заступника, када захтев подноси овлашћени опуномоћеник

ВРСТЕ ЗАХТЕВА

Формирано је више различитих образаца захтева, у зависноти од захтеване снаге и броја захтеваних мерних уређаја, а формирани су и специјализовани захтеви за објекте у поступку легализације. Службено лице у Пријемној канцеларији омогућава странци избор одговарајућег захтева

1. Захтев за издавање одобрења за прикључење објекта преко појединачног прикључка, за снагу до 43,5 kW

У случају да се захтев односи на нови објекат за трајно прикључење, подразумева се да је прикључак типски, у осталим случајевима се ради о "посебним случајевима", у складу са тачком VII Методологије. Захтев се примењује и у случају измене неких услова у претходно издатом решењу, а који нису експлицитно наведени у Уредби, као што су: измештање ормана прикључног вода и/или мерног места, промена мерног уређаја,...

2. Захтев за издавање одобрења за прикључење објекта преко појединачног прикључка, за снагу преко 43,5 kW

Прикључак је индивидуални или се третира као индивидуални, карактер прикључка може бити трајни или привремени.

3. Захтев за издавање одобрења за прикључење објекта преко групног прикључка

Подразумева се да је објекат (пословно)стамбени, а прикључак може бити типски или индивидуални (зависно од броја мерних уређаја)

Посебни захтеви:

4. Захтев за издавање одобрења за привремено прикључење објекта у поступку легализације

Подразумева се да је објекат стамбени, а прикључак може бити типски или индивидуални

5. Захтев за измену одобрења за прикључење

У случају да странка (подносилац захтева) жели да измени првобитно поднети захтев у току поступка или након пријема решења до момента његове правоснажности, потребно је да тражену измену документује на овом обрасцу и овери на исти начин као и први захтев.

6. Захтев за одобрење за привремено прикључење објеката у поступку легализације за које је издата електроенергетска сагласност

Примењује се у случају када је раније издата електроенергетска сагласност за објекат у поступку легализације, али корисник још није добио одобрење за изградњу, па треба издати одобрење за привремено прикључење.

 

ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ

Након позитивног решавања захтева у складу са Закон ом о оп ш тем управном поступку "Електровојводина"д.о.о. Нови Сад издаје одобрење за прикључење у облику решења. То решење је структуирано на више подгрупа информација и садржи следеће:

• Услови које треба да задовољи инсталација у објекту купца и објекат који се прикључује

• Технички опис прикључка

• Трошкови прикључка

3.1. Трошкови извођења прикључка по ценовнику

3.2. Део трошкова приступа систему за захтевану снагу

• Услови испоруке електричне енергије

• Остали услови

• Рокови

• Шта се подноси уз захтев за прикључење?

• Списак прилога који се достављају уз решење

• Образложење

• Упутство о правном средству

 

"Електровојводина"д.о.о. Нови Сад је дужна да прикључи објекат корисника система на дистрибутивни електроенергетски систем у року од 15 дана од дана закључивањауговора о продаји електричне енергије , под условом да је корисник система испунио обавезе утврђене одобрењем за прикључење, као и да објекат купца испуњава прописане техничке и друге услове (Закон о енергетици, члан 56, став 2).

 

УГОВАРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ ПРИКЉУЧКА

Након добијања решења странка је обавезна да у остављеном року који је наведен у решењу закључи са “Електровојводин ом ” д.о.о. Нови Сад уговор о изградњи прикључка за прикуење објекта на дистрибутивни електроенергетски систем .

Користе се три обрасца уговора за изградњу прикључка, и то:

• уговор за привремени прикључак,

• уговор за индивидуални прикључак.

Уговори о изградњи прикључка садрже следеће информације:

• уговорне стране

• предмет уговора

• врста прикључка

• трошкови прикључка

• међусобна права и обавезе

• рок почетка и завршетка радова

• завршне одредбе

Прикључење објекта је могће након:

• што је корисник система испунио обавезе утврђене одобрењем за прикључење и уговором о изградњи прикључка , као и да објекат купца испуњава прописане техничке и друге услове

• закучивања и реализације уговора о изградњи прикључка за прикључење објекта на дистрибутивни електроенергетски систем “Електровојводине” д.о.о. Нови Сад. Уговорне стране су: “Електровојводин а ” д.о.о. Нови Сад и власник објекта који се прикључује .

• закључивања уговора о продаји електричне енергије, у складу са чланом 56, став 1, Закона о енергетици

• подношења захтева за прикључење - стављање објекта под напон