Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Одобрење за прикључење

ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКАТА НА ДИСТРИБУТИВНИ СИСТЕМ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ

У складу са Закону о енергетици и Уредбом о условима испоруке електричне енергије, прикључење објеката на дистрибутивни систем електричне енергије врши се на основу одобрењa за прикључење .

Према "Методологији за одређивање трошкова прикључења на систем за пренос и дистрибуцију електичне енергије" (у даљем тексту Методологија) коју је донела Агенција за енергетику Републике Србије прикључци су подељени у три групе:

  • типски прикључак - прикључак објекта странке на нисконапонску мрежу, чија максимална одобрена снага није већа од 43,47 kW (3х63 А) по мерном уређају, при чему је максималан број мерних уређаја 64.
  • посебни случајеви прикључка - повећање снаге, раздвајање или спајање инсталације у објекту који је већ прикључен на систем; поновно прикључење објеката који су раније искључени са система; прикључење привремених објеката, градилишта и објеката у пробном раду; прикључење објеката који су искључени због рушења или пресељења на другу локацију; промена категорије корисника система.
  • индивидуални прикључак - сваки прикључак који није типски и који не спада у посебне случајеве;

Одобрење за прикључење објекта издаје се решењем, на захтев физичког или правног лица, односно предузетника. Процедура издавања одобрења за прикључење се покреће подношењем одговарајућег обрасца захтева, који можете добити у Пријемној канцеларији свих огранака друштва (Нови Сад, Суботица, Панчево, Зрењанин, Сомбор, Рума и Сремска Митровица) и попунити уз консултацију са службеним лицем "Електровојводина" д.о.о.

Захтев треба да садржи:

податке о власнику објекта, одноно носиоцу права коришћења објекта

  • за физичка лица: лично име, пребивалиште, ЈМБГ
  • за правна лица: пословно име односно назив, седиште, ПИБ, матични број, рачун, име одговорног лица

податке о објекту за чије се прикључење тражи одобрење:

• место потрошње,

• адреса,

• катастарска парцела,

• катастарска општина,

• врста објекта,

• намена објекта,

• начин грејања,

  • очекивани рок за изградњу (почетак изградње и завршетак изградње објекта купца), односно рок када се очекује прикључење објекта купца;

податке о могућем начину прикључења (попунити уз консултацију службеног лица у Пријемној канцеларији):

• карактер прикључка (трајни или привремени);

• врста прикључка,

• предлог начина прикључења,

• предлог локације мерног места,

• подаци о траженом бројилу,

податке о енергетским капацитетима:

• укупна инсталисана снага,

• појединачна трошила у објекту,

• предложена вредност називне струје главних инсталационих осигурача;

податке о подносиоцу захтева:

• име подносиоца захтева,

• адреса,

• телефон за коресподенцију и

• датум подношења захтева;

додатне податке:

• У случају да захтев подноси постојећи корисник система тада је потребно навести претплатнички број, број и датум претходно издатог решења (ако постоји) и одобрену снагу по претходном решењу.

• У случају привременог прикључка потребно је навести период за који се тражи прикључење.

• У случају да је захтевана снага већа од 43,47 kW по једном мерном уређају, тада се наводе подаци и о очекиваној годишњој потрошњи, максималној снази по радним сменама и специфичним трошилима (индукционе пећи, мотори великих снага, котлови за грејање и сл.)

Захтев се оверава потписом подносиоца захтева, а за правна лица и службеним печатом. Идентификација се врши помоћу личне карте.

Заинтересована странка подноси захтев, који попуњава потребним подацима, оверава потписом и уз захтев прилаже потребне доказе :

1. Доказ о легалности:

a)  Грађевинска дозвола за објект који се прикључује (за трајан прикључак или градилиште);

б)  Потврда овлашћеног органа (за привремене прикључке), ако се за предметни објекат не издаје грађевинска дозвола;

в)  Решење о извођењу радова;

2.  Доказ о праву својине на објекту или праву коришћења објекта (Извод из листа непокретности или извод из земљишних књига, не старије од 6 месеци);

3.  Ситуациони план у размери 1:500 (1:1000) нацртан на копији плана (не старије од 6 месеци);

4.  Уплата административне таксе;

5.  Овлашћена пуномоћ заступника (када је потребно).

У случају подношења захтева за прикључење објекта у поступку легализације (за који су испуњени законом дефинисани услови за прикључење) тада се попуњава посебан образац захтева и прилажу следећи докази:

1.  Пријава за легализацију изграђеног, односно реконструисаног објекта без грађевинске дозволе;

2.  Геодетски снимак са скицом парцеле или копија плана (фотокопија);

3Уплата административне таксе;

5.  Овлашћена пуномоћ заступника (када је потребно)

 

ВРСТЕ ЗАХТЕВА

Формирано је више различитих образаца захтева, у зависноти од захтеване снаге и броја захтеваних мерних уређаја, а формирани су и специјализовани захтеви за објекте у поступку легализације. Службено лице у Пријемној канцеларији омогућава странци избор одговарајућег захтева.

1. Захтев за издавање одобрења за прикључење објекта преко појединачног прикључка, за снагу до 43,47 kW

Карактер прикључка може бити трајни или привремени. Захтев се подноси и у случају измене (искључиво на захтев странке) неких услова у претходно издатом решењу, као што су: измештање прикључног вода и/или ормана мерног места, промена мерног уређаја, поновно прикључење након искључења (због неовлашћене потрошње и др.).

2. Захтев за издавање одобрења за прикључење објекта преко појединачног прикључка, за снагу преко 43,47 kW

Прикључак је индивидуални или се третира као индивидуални, карактер прикључка може бити трајни или привремени.

3. Захтев за издавање одобрења за прикључење објекта преко групног прикључка

Подразумева се да је објекат (пословно)стамбени, а прикључак може бити типски или индивидуални зависно од броја мерних уређаја и појединачне снаге по мерном уређају.

Посебни захтеви:

4. Захтев за издавање одобрења за привремено прикључење објекта у поступку легализације

Подноси се када је објекат у поступку легализације на основу потврде Општинског органа. Прикључак може бити типски или индивидуални, појединачни и групни.

 

5. Захтев за измену захтева за издавање одобрења за прикључење, за продужење рока важности одобрења за прикључење, за одустајање од реализације прикључка

Странка може поднети захтев за измену претходног захтева у току вођења поступка све до доношења првостепеног решења о одобрењу за прикључење. Након доношења првостепеног решења, захтев се више не може мењати. До правноснажности решења странка може одустати од захтева и поднети нови захтев за издавање одобрења за прикључење (нови управни поступак).

Захтев се подноси и у случајевима када странка тражи продужење рока важности претходно издатог решења о одобрењу за прикључење и када странка одустане од прикључења (реализације прикључка) и тражи поврат уплаћених средстава.

НАПОМЕНА:   Када решење о одобрењу за прикључење постане правноснажно, странка више не може тражити измену или поништење решења, већ може поднети нови захтев (нови управни поступак). Уз нови захтев се мора приложити сва неопходна документација за издавање одобрења за прикључење (не уважава се документација из претходног предмета). У захтеву странка обавезно мора навести да одустаје од претходно издатог решења.

6. Захтев за превођење привременог прикључка у трајни за објекте који су били у поступку легализације

Подноси се након добијања Решења за накнадно издавање грађевинске дозволе или дозволе за употребу објекта, за превођење прикључка из статуса привремени у трајни.

 

ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ

Након позитивног решавања захтева у складу са Законом о општем управном поступку "Електровојводина" д.о.о. Нови Сад издаје одобрење за прикључење у облику решења. То решење садржи следеће:

• Услови које треба да задовољи инсталација у објекту и објекат који се прикључује

• Технички опис прикључка

• Трошкови прикључка

-    Трошкови извођења прикључка (фиксни, варијабилни, додатни...)

-    Део трошкова система насталих због прикључења објекта

• Услови испоруке електричне енергије

• Остали услови

• Рокови

• Захтев за изградњу прикључка (потребна документација уз захтев за изградњу)

• Прикључење објекта на дистрибутивни систем електричне енергије (закључивање уговора о продаји електричне енергије са изабраним снабдевачем и евентуално регулисање приступа систему и балансне одговорности (ако је то потребно) у складу са чланом 133, став 1. Закона о енергетици)

• Списак прилога који се достављају уз решење

• Образложење

• Упутство о правном средству

"Електровојводина" д.о.о. Нови Сад је дужна да прикључи објекат корисника система на дистрибутивни систем елетричне енергије у року од 15 дана од дана закључивања уговора о продаји електричне енергије , под условом да је корисник система испунио обавезе утврђене одобрењем за прикључење, као и да објекат купца испуњава прописане техничке и друге услове (Закон о енергетици, члан 133, став 2).

УГОВАРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ ПРИКЉУЧКА

Након добијања решења о одобрењу за прикључење странка је обавезна да у остављеном року који је наведен у решењу закључи са “Електровојводина ” д.о.о. Нови Сад уговор о пружању услуге за прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије (изузев за типске и посебне-типизиране прикључке).

Користе се три типа уговора о пружању услуге за прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије којим се дефинишу:

• уговорне стране

• предмет уговора

• врста прикључка

• трошкови услуге

• међусобна права и обавезе

• безбедност и здравље на раду и заштита животне средине (код два типа уговора)

• рок почетка и завршетка радова

• завршне одредбе

 

Прикључење објекта је могуће након:

  • што је странка испунила обавезе утврђене одобрењем за прикључење и уговором о пружању услуге за прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије (ако уговор постоји;
  • подношења захтева за изградњу прикључка са свом потребном пратећом документацијом;
  • завршетка изградње прикључка (рок завршетка изградње је дефинисан у одобрењу за прикључење и уговору о пружању услуге за прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије (ако уговор постоји));
  • закључивања уговора о продаји електричне енергије са изабраним снабдевачем и регулисање приступа систему и балансне одговорности (када је то потребно), у складу са чланом 133, став 1, Закона о енергетици.