Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Питања и одговори

Желите ли да поставите питање? ДА
 

1. КО ОДЛУЧУЈЕ О ЦЕНИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ?

2. ШТА ЈЕ КУПАЦ ДО САДА ИМАО НА РАЧУНУ, A ШТА ЋЕ ИМАТИ НА НОВИМ РАЧУНИМА ?

3. ДА ЛИ ЈЕ КУПАЦ ОШТЕЋЕН АКО ЈЕ ПЕРИОД ОЧИТАВАЊА ДУЖИ ОД 30 ДАНА ?

4. КАКО ИЗГЛЕДА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОВЕЋАЊЕ ИЛИ СМАЊЕЊЕ ОБРАЧУНСКЕ СНАГЕ ?

5. КАКО КУПАЦ ДА НАЂЕ СВОЈУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКУ САГЛАСНОСТ И ВИДИ КОЛИКО ЈЕ СНАГЕ ЗАКУПИО ?

6. КО ПОДНОСИ ЗАХТЕВ ЗА СМАЊИВАЊЕ ИЛИ ПОВЕЋАВАЊЕ СНАГЕ ?

7. КАДА ЋЕ ПОЧЕТИ ПРИМАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СМАЊИВАЊЕ ИЛИ ПОВЕЋАВАЊЕ СНАГЕ ?

8. ДА ЛИ ЋЕ КУПАЦ МОЋИ ВИШЕ ПУТА ДА МЕЊА ОБРАЧУНСКУ СНАГУ У ДОМАЋИНСТВУ?

9. ДА ЛИ ЋЕ У ПОЈЕДИНИМ ПЕРИОДИМА ГОДИНЕ МОЋИ ДА СЕ ПЛАЋА ЈЕДНА, А У ДРУГИМ ДРУГА ОБРАЧУНСКА СНАГА (на пример, одсуство од више месеци, викендаши...) ?

10. КО ПРОВЕРАВА ДА ЛИ СУ КОД КУПЦА КОЈИ ПЛАЋА ОДРЕЂЕНУ ОБРАЧУНСКУ СНАГУ ПОСТАВЉЕНИ ОДГОВАРАЈУЋИ ОСИГУРАЧИ ?

11. НАДОКНАДА ЗА ОБНОВЉИВЕ ИЗВОРЕ ЕНЕРГИЈЕ (ОИЕ

12. ОБУСТАВА ИСПОРУКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

 

Одговори:

1. КО ОДЛУЧУЈЕ О ЦЕНИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ?

Цене електричне енергије предлаже Електропривреда Србије. Агенција за енергетику Републике Србије даје мишљење о предложеним ценама, а коначно их одобрава Влада Републике Србије.
Електропривреда Србије прави предлог ценовника на основу одговарајућих методологија, које утврђује Агенција за енергетику, и тарифних система а које доноси Агенција уз сагласност Владе. Агенција за енергетику проверава да ли су исправно примењене метолодогије и тарифни системи, оцењује оправданост трошкова и даје мишљење на предложене цене. Потом Управни одбор Електропривреде Србије усваја ценовник за продају електричне енергије, који заједно са мишљењем Агенције упућује на сагласност Влади Србије. После добијања сагласности ЕПС примењује ценовник.

 

2. ШТА ЈЕ КУПАЦ ДО САДА ИМАО НА РАЧУНУ, A ШТА ЋЕ ИМАТИ НА НОВИМ РАЧУНИМА ?

Као и до сада, у цени електричне енергије исказани су трошкови који настају у процесу производње, преноса, дистрибуције и трговине електричном енергијом. Применом нових законских и других прописа који регулишу електроенергетску делатност, у рачунима за утрошену електричну енергију за купце из категорије „домаћинства“ сада ће бити нових ставки.
Те нове ставке у рачуну нису нови издаци за купце. То су само посебним ставкама приказани трошкови ЕПС-а, које је Агенција одобрила.
Ставке су:
1. УТРОШЕНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА –Плаћа се број утрошених киловат-сати током обрачунског периода.
Уколико купац има двотарифно бројило електрична енергија се обрачунава по вишој (BT) и нижој тарифи (НТ). Уколико купац има једнотарифно бројило електричну енергију увек купује по једној тарифи. Укупан број утрошених киловат-сати, без обзира на то да ли купац има једнотарифно или двотарифно бројило, распоређен је по зонама (зелена - до 350 kWh, плава – од 351 до 1.600 kWh и црвена од 1.601 kWh...).
2. ОБРАЧУНСКА СНАГА – Изражава се у киловатима (kW) и представља снагу коју је Дистрибуција одобрила као највећу једновремену снагу укључених уређаја у стану/кући. Она је одређена и осигурачима у домаћинству. Дистрибуција ту снагу ставља купцу на располагање кад год је то њему потребно. Плаћа се месечно, па и онда када нема потрошње електричне енергије.

Kупац може да захтева од Дистрибуције да му се смањи обрачунска снага. Уколико купац жели већу снагу од оне која му се обрачунава, може да поднесе захтев (једном годишње) после чега ће дистрибуција проверити да ли има техничких могућности за повећање снаге.

Купцима са трофазним прикључком чија је одобрена снага између 11,04 и 17,25 киловата, а који месечно троше до 350 киловат-сати, обрачунска снага ће до измене прописа бити 6,9 kW (то одговара аутоматским осигурачима од 10 ампера). Купцима који имају трофазни прикључак и чија је одобрена снага између 11,04 и 17,25 kW а троше више од 350 киловат-сати месечно, обрачунска снага ће до измене прописа бити 11,04 kW (то одговара аутоматским осигурачима од 16 ампера).

Купци који имају монофазни прикључак плаћају обрачунску снагу 5,75 kW (то одговара аутоматским осигурачима од 25 ампера).

Купци са трофазним прикључком који имају одобрење за прикључење на снагу мању од 11,04 kW или више од 17,25 kW, као и купци са монофазним прикључком којима је одоборена снага изнад 5,75 киловата, плаћају обрачунску снагу у складу с тим одобрењима.
3. ТРОШАК ЈАВНОГ СНАБДЕВАЧА – Плаћа се за свако мерно место, односно бројило, и то у једнаком износу сваког месеца, као и у месецима када нема потрошње електричне енергије.

 

3. ДА ЛИ ЈЕ КУПАЦ ОШТЕЋЕН АКО ЈЕ ПЕРИОД ОЧИТАВАЊА ДУЖИ ОД 30 ДАНА ?

Уколико је између два очитавања прошло више од 30 дана, купац неће бити оштећен.
Број киловат-сати у одређеној зони (на пример, зеленој 350 киловат-сати) дели се са стандардним бројем дана у месецу - 30, па се број дневних „зелених“ киловат-сати множи са бројем дана између два очитавања у том обрачунском периоду (на пример 36). Тако се код тог купца граница „зелене зоне“ померила са 350 на 420 киловат-сати. Ако је период очитавања био 24 дана, граница за „зелену зону“ је 280 киловат-сати. Исти принцип померања граница зона потрошње важи и код „плаве“ и „црвене“ зоне.

 

4. КАКО ИЗГЛЕДА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОВЕЋАЊЕ ИЛИ СМАЊЕЊЕ ОБРАЧУНСКЕ СНАГЕ ?

Купац електричне енергије подноси захтев Дистрибуцији за смањење обрачунске снаге. Дистрибуција ће постојеће осигураче, који се налазе код купца, заменити аутоматским осигурачима који одговарају снази која је купцу одобрена решењем.
Уколико купац жели већу снагу од оне која му се обрачунава, може да поднесе захтев (једном годишње) после чега ће Дистрибуција проверити да ли има техничких могућности за повећање снаге.

 

5. КАКО КУПАЦ ДА НАЂЕ СВОЈУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКУ САГЛАСНОСТ И ВИДИ КОЛИКО ЈЕ СНАГЕ ЗАКУПИО ?

Уколико купац електричне енергије (власник бројила) у писаној форми не поседује електроенергетску сагласност, потребно је да се обрати Дистрибуцији која ће му пружити информације о одобреној снази.

 

6. КО ПОДНОСИ ЗАХТЕВ ЗА СМАЊИВАЊЕ ИЛИ ПОВЕЋАВАЊЕ СНАГЕ ?

Захтев може да поднесе само онај ко има уговор о испоруци електричне енергије са локалном Дистрибуцијом. То је, дакле, особа чије се име и презиме налазе на рачуну за испоручену електричну енергију.

 

7. КАДА ЋЕ ПОЧЕТИ ПРИМАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СМАЊИВАЊЕ ИЛИ ПОВЕЋАВАЊЕ СНАГЕ ?

Од дана ступања на снагу Тарифног система за обрачун електричне енергије сваки купац може да поднесе захтев да повећа или смањи обрачунску снагу. Дистрибуција је обавезна да у року од 30 дана донесе решење о његовом захтеву. Годину дана од дана доношења решења купац нема право да поднесе захтев за промену обрачунске снаге.

 

8. ДА ЛИ ЋЕ КУПАЦ МОЋИ ВИШЕ ПУТА ДА МЕЊА ОБРАЧУНСКУ СНАГУ У ДОМАЋИНСТВУ?

Купац може да захтева од Дистрибуције да му се смањи обрачунска снага и да потом плати трошкове уградње и трошак набавке осигурача који му обезбеђују ту уговорену снагу.
Уколико купац жели већу снагу од оне која му се обрачунава, може да поднесе захтев за повећање снаге (једном годишње), после чега дистрибуција проверава да ли има техничких могућности за одобравање веће снаге.

 

9. ДА ЛИ ЋЕ У ПОЈЕДИНИМ ПЕРИОДИМА ГОДИНЕ МОЋИ ДА СЕ ПЛАЋА ЈЕДНА, А У ДРУГИМ ДРУГА ОБРАЧУНСКА СНАГА (на пример, одсуство од више месеци, викендаши...) ?

Обрачунска снага се одређује према одобреној снази утврђеној одобрењем за прикључење, односно према снази која одговара уграђеним аутоматским осигурачима. Ова снага је у сваком тренутку расположива купцу, па се у истом износу плаћа сваког месеца без обзира на потрошњу.
И уколико нема потрошње (одсуство од више месеци, викендице...), купац плаћа одговарајућу обрачунску снагу. Једино ако купац сагласно пропису о условима испоруке електричне енергије привремено одјави бројило, неће плаћати обрачунску снагу.

 

10. КО ПРОВЕРАВА ДА ЛИ СУ КОД КУПЦА КОЈИ ПЛАЋА ОДРЕЂЕНУ ОБРАЧУНСКУ СНАГУ ПОСТАВЉЕНИ ОДГОВАРАЈУЋИ ОСИГУРАЧИ ?

Дистрибуција проверава да ли осигурачи који су постављени код купца одговарају одобреној снази (обрачунској снази коју је уговорио и плаћа купац).11. НАДОКНАДА ЗА ОБНОВЉИВЕ ИЗВОРЕ ЕНЕРГИЈЕ (ОИЕ)

Oбрачунава се и наплаћује на основу Уредбе о начину обрачуна и расподеле накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије.


12. ОБУСТАВА ИСПОРУКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Законски разлози за обуставу испоруке и искључење електричне енергије су: неизмирење уговорних обавеза купца по основу испоруке електричне енергије, неовлашћена потрошња, самовласно прикључење на мерни уређај, техничка неисправност бројила, (мерног уређаја), ометање и онемогућавање приступа мерном месту.