Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Раскидање претплатничког односа

Раскид претплатничког односа се може извршити подношењем писменог захтева за одјаву претплатничког односа.

  • лично, на шалтеру електродистрибуције, Центру за потрошаче или пословници;
  • писменим путем на адресу електродистрибуције или пословнице у зависности од места потрошње, уз напомену: Раскидање претплатничког односа

Испоручилац електричне енергије може раскинути претплатнички однос, уколико је купац искључен са мреже дуже од годину дана.

По пријему захтева купца, издаје се Налог за искључење електричне енергије због раскида претплатничког односа. Након искључења купца, сачињава се Извештај о искључењу електричне енергије у ком је утврђено стање бројчаника на мерном уређају, на основу чега се врши коначан обрачун утрошене електричне енергије (купцу се уручује лично или путем поште). Купац плаћа коначан рачун.

Уколико је купац иницирао раскид претплатничког односа, дужан је да плати услугу искључења.