Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Рекламација исправности мерног уређаја

Могуће је извршити на следеће начине:

  • лично, на шалтеру електродистрибуције, Центру за потрошаче или пословници;
  • писменим путем на адресу електродистрибуције или пословнице у зависности од места потрошње, уз напомену: Рекламација на исправност мерног уређаја
  • телефоном:

На Вашу пријаву, наша дежурна служба ће изласком на терен проверити техничку исправност и предузети даље кораке са циљем да се мерни уређај доведе у исправно стање или замени.

Истовремено ће записнички констатовати затечено стање и сугерисати даље активности у заштити интереса како купца тако и Електродистрибуције.

Купац може тражити замену бројила ради испитивања на сопствени захтев. Поступак контроле ових бројила се обавља у овлашћеној лабораторији од стране службеника Завода за мере и драгоцене метале.

Приликом подношења захтева, купац се упознаје са обавезом да у случају потврде исправности, измири све фактурисане трошкове везане за овај поступак.

Дистрибуција Пословница
Домаћинство
Вирмански купци
Уговорни купци
Нови Сад
централа
021 4821 222
локал
2365
2576
Погон Бачка Паланка
директан
021 750 151
централа
021 6044 311
локал
318
307
  Бачки Петровац
021 780 041
Погон Бечеј
021 6911 680 / 021 6912 680
  Србобран
021 730 082
Погон Жабаљ
021 831 020 / 021 831 075
  Темерин
021 841 050 / 841 070