Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Рекламације исправности мерног уређаја

Могуће је извршити на следеће начине:

  • лично, на шалтеру електродистрибуције, погона, пословнице;
  • писменим путем на одговарајућу адресу, у зависности од места потрошње, уз напомену:
    Рекламација на исправност мерног уређаја
  • телефоном:

На Вашу пријаву, наша дежурна служба ће изласком на терен проверити техничку исправност и предузети даље кораке са циљем да се мерни уређај доведе у исправно стање или замени.

Истовремено ће записнички констатовати затечено стање и сугерисати даље активности у заштити интереса како купца тако и Електродистрибуције.

Купац може тражити замену бројила ради испитивања на сопствени захтев. Поступак контроле ових бројила се обавља у овлашћеној лабораторији од стране службеника Завода за мере и драгоцене метале.

Приликом подношења захтева, купац се упознаје са обавезом да у случају потврде исправности, измири све фактурисане трошкове везане за овај поступак.

Дистрибуција Пословница
Домаћинство
Вирмански купци
Уговорни купци
Суботица
централа
024 619-300
локал
 
 
Погон Сента
024 628 800
Погон Бачка Топола
централа
024/619-555
локал
24438
24443
Погон Кањижа
централа
024/619-500
локал
24403                    24402
  Бајмок
024 762 242
024 619 300