Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Рекламација исправности мерног уређаја

Могуће је извршити на следеће начине:

  • лично, на шалтеру електродистрибуције, Центру за потрошаче или пословници;
  • писменим путем на адресу електродистрибуције или пословнице у зависности од места потрошње, уз напомену: Рекламација на исправност мерног уређаја
  • телефоном:

На Вашу пријаву, наша дежурна служба ће изласком на терен проверити техничку исправност и предузети даље кораке са циљем да се мерни уређај доведе у исправно стање или замени.

Истовремено ће записнички констатовати затечено стање и сугерисати даље активности у заштити интереса како купца тако и Електродистрибуције.

Купац може тражити замену бројила ради испитивања на сопствени захтев. Поступак контроле ових бројила се обавља у овлашћеној лабораторији од стране службеника Завода за мере и драгоцене метале.

Приликом подношења захтева, купац се упознаје са обавезом да у случају потврде исправности, измири све фактурисане трошкове везане за овај поступак.

Дистрибуција Пословница
Домаћинство
Вирмански купци
Уговорни купци
Сомбор
025 465 204 / 025 465 205
Погон Врбас
021 7950 144
  Апатин
025 465 200
  Оџаци
025 465 200
  Кула
025 723 760 / 723 811

На Вашу пријаву, наша дежурна служба ће изласком на терен проверити техничку исправност и предузети даље кораке са циљем да се мерни уређај доведе у исправно стање или замени.

Истовремено ће записнички констатовати затечено стање и сугерисати даље активности у заштити интереса како купца тако и Електродистрибуције.