Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Рекламација исправности мерног уређаја

Могуће је извршити на следеће начине:

  • лично, на шалтеру електродистрибуције, погона, пословнице;
  • писменим путем на одговарајућу адресу, у зависности од места потрошње, уз напомену:
    Рекламација на исправност мерног уређаја
  • телефоном:

На Вашу пријаву, наша дежурна служба ће изласком на терен проверити техничку исправност и предузети даље кораке са циљем да се мерни уређај доведе у исправно стање или замени.

Истовремено ће записнички констатовати затечено стање и сугерисати даље активности у заштити интереса како купца тако и Електродистрибуције.

Купац може тражити замену бројила ради испитивања на сопствени захтев. Поступак контроле ових бројила се обавља у овлашћеној лабораторији од стране службеника Завода за мере и драгоцене метале.

Приликом подношења захтева, купац се упознаје са обавезом да у случају потврде исправности, измири све фактурисане трошкове везане за овај поступак.

Дистрибуција Пословница
Домаћинство
Вирмански купци
Уговорни купци
Панчево
013 306 035
013 306 037
013 306 035
013 306 037
Погон Вршац
013 839 555
  Бела Црква
013 851 044
  Ковин
013 742 320
  Алибунар
013 641 046