Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Упутство за прикључење електране на дистрибутивни систем електричне енергије

УПУТСТВО ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ ЕЛЕКТРАНЕ

НА ДИСТРИБУТИВНИ СИСТЕМ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

ОПЕРАТОРА ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ Д.О.О, БЕОГРАД,

У РЕГИОНАЛНОМ ЦЕНТРУ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА, НОВИ САД

 

1. НАДЛЕЖНОСТИ

 

            „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о, Београд је енергетски субјекат за дистрибуцију електричне енергије а Регионални центар Електровојводина, Нови Сад (у даљем тексту: Регионални Центар) је надлежан за прикључење електрана на дистрибутивни систем електричне енергије (у даљем тексту: ДСЕЕ), на подручју АП Војводине (издавање мишљења о условима и могућностима прикључења на ДСЕЕ објекта за производњу електричне енергије, издавање услова за документе просторног и урбанистичког планирања, издавање услова за пројектовање и прикључење, издавање решења о одобрењу за прикључење електране на ДСЕЕ, закључивање уговора о пружању услуге за прикључење електране на ДСЕЕ, закључивање уговора о експлоатацији електране и, према потреби, закључивање уговора о изградњи недостајуће инфраструктуре и закључивање уговора о припремању земљишта), у складу са Законом о планирању и изградњи, Законом о енергетици, Уредбом о локацијским условима и осталим подзаконским актима.

            За издавање локацијских услова, издавање грађевинске дозволе или решења о одобрењу извођења радова, пријаву радова и издавање употребне дозволе, надлежна је локална самоуправа односно министарство надлежно за послове грађевинарства у складу са Законом о планирању и изградњи, Законом о енергетици, Уредбом о локацијским условима и осталим подзаконским актима.

            За издавање лиценце за обављање енергетске делатности је надлежна Агенција за енергетику републике Србије у складу са Законом о енергетици и Правилником о енергетској дозволи.

            Енергетску дозволу издаје Mинистарство рударства и енергетике, у складу са Законом о енергетици.

            Статус повлашћеног произвођача, статус привремено повлашћеног произвођача и  статус произвођача из обновљивих извора утврђује надлежно Mинистарство рударства и енергетике у складу са Законом о енергетици.

            За откуп електричне енергије од повлашћеног произвођача електричне енергије је надлежан гарантовани снабдевач (Привредно друштво за снабдевање електричном енергијом крајњих купаца „ЕПС Снабдевање“, д.о.о. Београд) у складу са Законом о енергетици.

            За откуп електричне енергије од произвођача електричне енергије (који нема статус повлашћеног) је надлежан снабдевач са којим је произвођач електричне енергије склопио уговор о откупу електричне енергије у складу са Законом о енергетици.

            За продају електричне енергије произвођачу електричне енергије (за потребе рада електране) је надлежан снабдевач са којим је произвођач електричне енергије склопио уговор о снабдевању у складу са Законом о енергетици.

            Регулисање балансне одговорности и приступа систему уређује се у складу са Законом о енергетици.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Регионални Центар  не учествује у изградњи објеката за производњу електричне енергије. Регионални Центар  не може преузети балансну одговорност за другог учесника на тржишту.

 

2. ПРОПИСИ

            Прописи којима се уређује област прикључења електрана на ДСЕЕ на подручју Војводине између осталог су:

 • Закон о енергетици ("Службени гласник РС" бр. 145/14);
 • Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14);
 • Уредба о условима испоруке и снабдевања ел. енергијом („Сл. гласник РС“ бр. 63/13);
 • Уредба о локацијским условима ("Сл.  гласник РС" бр. 35/15)
 • Правилник о класификацији објеката ("Сл.  гласник РС" бр. 22/15)
 • Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре ("Сл.  гласник РС" бр. 22/15)
 • Правилник о енергетској дозволи ("Сл.  гласник РС" бр. 15/15)
 • Уредба о условима и поступку стицања статуса повлашћеног произвођача електричне енергије („Сл. гласник РС“, бр. 08/13);
 • Уредба о мерама подстицаја за повлашћене произвођаче електричне енергије („Сл. гласник РС“ бр. 08/13);
 • Правилник о утврђивању стандардних модела уговора и предуговора о откупу укупног износа произведене електричне енергије („Службени гласник РС”, број 62/13 и 10/14);
 • Одлука о утврђивању Методологије о критеријумима и начину одређивања трошкова прикључка на систем за пренос и дистрибуцију електричне енергије („Службени гласник РС“, бр. 60/06, 79/06, 114/06, 14/07, 9/09 и 77/12);
 • Правила о раду дистрибутивног система.

 

3. НАЗИВИ И СКРАЋЕНИЦЕ КОРИШЋЕНЕ У ТЕКСТУ

ДСЕЕ - дистрибутивни систем електричне енергије.

Оператор ДСЕЕ - субјекат за дистрибуцију електричне енергије („ЕПС Дистрибуција“ д.о.о, Београд).

Регионални Центар - „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о, Београд, Регионални центар Електровојводина, Нови Сад

Правила - „Правила о раду дистрибутивног система“ .

Мишљење - мишљење о условима и могућностима прикључења на ДСЕЕ објекта за производњу електричне енергије које издаје оператор ДСЕЕ, потребно за исходовање енергетске дозволе у складу са Законом о енергетици и Правилником о енергетској дозволи.

Услови - услови за пројектовање и прикључење које издаје Оператора ДСЕЕ, потребни за изградњу електране у складу са Законом о планирању и изградњи.

Одобрење - решење о одобрењу за прикључење које издаје Оператор ДСЕЕ, што је документ на основу кога се прикључује електрана у складу са Законом о енергетици

Закон о енергетици - Закон о енергетици ("Службени гласник РС" бр. 145/14).

Закон о планирању и изградњи - Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14).

 

4. ТЕХНИЧКИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ ЕЛЕКТРАНЕ НА ДСЕЕ

            Услови прикључења електране на ДСЕЕ одређују се у складу са Законом о енергетици. За дефинисање тих услова неопходно је познавање основних техничких параметара о електрани.

            За проверу могућности прикључења електране на ДСЕЕ на подручју АП Војводине користе се Правила, према којима је потребно проверити шест основних техничких услова за прикључење електране на ДСЕЕ.

            Поједини критеријуми се проверавају приликом издавања докумената у зависности од података које у појединим фазама поседује и доставља инвеститор. На крају изградње, да би била прикључена на ДСЕЕ, електрана мора да задовољи свих шест критеријума.

            Осим наведених критеријума, да би електрана била прикључена на ДСЕЕ, морају бити задовољени законски и остали важећи прописи, као и одредбе докумената које у процесу изградње за конкретну електрану изда Оператор ДСЕЕ, односно Регионални Центар а нарочито одредбе Одобрења.

 

5. МОГУЋИ НАЧИНИ РАДА ЕЛЕКТРАНЕ

            Да би се правилно дефинисали технички услови прикључења, инвеститор електране се мора определити за један од наведених начина рада приликом подношења захтева за издавање Мишљења.

Могући начини рада електране су:

 1. Изолован рад генератора за напајање сопствених потрошача;
 2. Паралелан рад са ДСЕЕ без предаје енергије у ДСЕЕ, произведена електрична енергија се користи искључиво за напајање сопствене потрошње;
 3. Паралелан рад са ДСЕЕ са предајом енергије у ДСЕЕ у целости (изузев сопствене потрошње електране);
 4. Паралелан рад са ДСЕЕ где се део енергије предаје у ДСЕЕ, а део користи за напајање сопствених потрошача;
 5. Комбиновани рад (изолован - паралелни рад), односи се на електране опремљене за обе врсте рада.

            Успостава односа између произвођача електричне енергије и оператора система, дефинисање услова рада на ДСЕЕ након прикључења и услови испоруке електричне енергије произведене у електрани, базирани су на исказаној намери произвођача електричне енергије и опредељењу у погледу начина рада електране.

НАПОМЕНА 1: Уколико једно правно лице жели да прикључи више електрана на ДСЕЕ за сваку електрану је потребно поднети захтев за израду одговарајућег документа (Мишљења, Услова, Одобрења). За прикључење једне електране са више генератора подноси се један захтев са наведеним бројем генератора који ће бити инсталисани унутар електране.

 

6. АКТИВНОСТИ ПРЕ ИСХОДОВАЊА ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ

ИЛИ РЕШЕЊА О ОДОБРЕЊУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

            Пре исходовања грађевинске дозволе, односно решења о одобрењу извођења радова, за електрану је, између осталог, потребно да инвеститор:

 1. исходује Мишљење (опционо),
 2. обезбеди плански основ за изградњу електране (опционо),
 3. исходује Услове,
 4. закључи уговор о изградњи недостајуће инфраструктуре, уколико постоји потреба доградње инфраструктуре због прикључења електране (опционо),
 5. закључи уговор о припремању земљишта, уколико постоји потреба измештања постојећих објеката ДСЕЕ (опционо),
 6. закључи уговор о припреми изградње прикључка (опционо).

 

6.1. Исходовање Мишљења

            Мишљење се издаје за потребе издавања енергетске дозволе и обавезно је за све електране за које је у складу са Законом о енергетици потребно исходовање енергетске дозволе. Исходовање мишљења није обавезно за електране за које према Закону о енергетици није предвиђено издавање енергетске дозволе.

            Мишљење се може исходовати и за електране за које према Закону о енергетици  није предвиђено издавање енергетске дозволе, уколико инвеститор жели да исходује поменути документ из сопствених разлога (ради информисања о могућности прикључења електране, процене трошкова, утврђивања обухвата планског или урбанистичког документа исл.).

            Иако се Мишљење може исходовати у било ком моменту пре подношења захтева за грађевинску дозволу, препоручује се да се Мишљење исходује пре отпочињања поцедуре изградње пред надлежним органима и пре приступања изради планског документа.

            Мишљење се не може користити за израду техничке документације, нити за исходовање одговарајуће документације за градњу код надлежних органа, као ни у својству услова за израду планског документа.

            Захтев за издавање Мишљења Регионалном Центару подноси инвеститор на прописаном обрасцу који се може преузети у дну ове стране. Документација која се доставља уз захтев за издавање Мишљења је наведена у самом обрасцу захтева.

            Предрачун за уплату трошкова издавања Мишљења се доставља након провере валидности поднетог захтева и извршених провера техничких критеријума за прикључење електране на ДСЕЕ. Мишљење се издаје након уплате трошкова по предрачуну.

 

6.2. Обезбеђење планског основа

            Како би изградња електране била могућа у складу са Законом о планирању и изградњи неопходно је да постоји плански основ. Постојање планског основа, односно потребу његовог обезбеђивања (израда плана детаљне регулације исл.) утврђује орган надлежан за издавање грађевинске дозволе.

Услове за израду планског документа издаје Оператор ДСЕЕ, односно Регионални Центар на захтев носиоца израде плана (надлежног органа за послове просторног и урбанистичког планирања у Републици Србији, аутономној покрајини, општини или граду). Наведени услови за израду планског документа не садрже ниво детаља довољан за израду техничке документације електране.

 

6.3. Исходовање Услова

            Услови се користе за израду техничке документације за објекат (електрану) и прибављање одговарајућих докумената од надлежних органа у складу са Законом о планирању и изградњи. У складу са Законом о енергетици и Уредбом о локацијским условима, Услове од Оператора ДСЕЕ, односно од Регионалног Центра за електрану не прибавља надлежни орган у оквиру обједињене процедуре, већ инвеститор.

Захтев за издавање Услова Регионалном Центру подноси инвеститор на прописаном обрасцу који се може преузети у дну ове стране. Документација која се доставља уз захтев за издавање Услова је наведена у самом обрасцу захтева.

            Предрачун за уплату трошкова издавања Услова се доставља након провере валидности поднетог захтева и извршених провера техничких критеријума за прикључење електране на ДСЕЕ. Услови се издају након уплате трошкова по предрачуну.

           

6.4 Закључивање уговора о изградњи недостајуће инфраструктуре

            Уколико је за прикључење електране потребна изградња инфраструктуре која не спада у прикључак, закључује се уговор између инвеститора и Оператора ДСЕЕ, односно Регионалног Центра, у складу са Законом о планирању и изградњи, којим се утврђују права и обавезе везане за изградњу недостајуће инфраструктуре.

            Поменути уговор се закључује након исходовања Услова, а пре исходовања грађевинске дозволе.

            Дописом у слободној форми инвеститор тражи од  Регионалног Центра да се приступи закључивању поменутог уговора, уколико је обавеза закључивања тог уговора дефинисана Условима.

 

6.5 Закључивање уговора о припремању земљишта

            Уколико је за изградњу електране потребно измештање постојећих објеката ДСЕЕ, закључује се уговор између инвеститора и Оператора ДСЕЕ, односно Регионалног Центра, у складу са Законом о планирању и изградњи, којим се утврђују права и обавезе везане за измештање постојећих објеката ДСЕЕ.

            Поменути уговор се закључује након исходовања Услова, а пре исходовања грађевинске дозволе.

            Дописом у слободној форми инвеститор тражи од  Регионалног Центра да се приступи закључивању поменутог уговора, уколико је обавеза закључивања тог уговора дефинисана Условима.

 

6.6 Закључивање уговора о припреми изградње прикључка

            Почетак изградње прикључка електране предвиђен је након исходовања Одобрења, односно исходовања грађевинске дозволе (видети даље у тексту тачку 7.2 „Закључивање уговора о пружању услуге прикључења на ДСЕЕ са оператором ДСЕЕ“). Уколико инвеститор жели, припрема изградње прикључка се може отпочети и пре исходовања грађевинске дозволе за електрану. Припрема изградње прикључка подразумева израду техничке документације и обезбеђивање одговарајуће документације за градњу прикључка. Међусобна права и обавезе по питању припреме изградње прикључка дефинишу се Уговором о припреми изградње прикључка.

            Дописом у слободној форми инвеститор тражи од  Регионалног Центра да се приступи закључивању поменутог уговора.

            Закључивање овог уговора не укида обавезу закључивања уговора о пружању услуге прикључења на ДСЕЕ.

           

7. АКТИВНОСТИ НАКОН ИСХОДОВАЊА ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ

ИЛИ РЕШЕЊА О ОДОБРЕЊУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

            Након исходовања грађевинске дозволе, односно решења о одобрењу извођења радова, за електрану је, између осталог, потребно да инвеститор:

 1. исходује Одобрење,
 2. закључи уговор о пружању услуге прикључења на ДСЕЕ,
 3. поднесе захтев за прикључење,
 4. закључи уговор о експлоатацији електране.

 

7.1. Исходовање Одобрења

            Захтев за издавање Одобрења подноси инвеститор на прописаном обрасцу који се може преузети у дну ове стране. Документација која се доставља уз захтев за издавање Одобрења је наведена у самом обрасцу захтева.

            Захтев за Одобрење се подноси поштом или лично, надлежном огранку  Регионалног Центра.

7.2. Закључивање уговора о пружању услуге прикључења на ДСЕЕ

са оператором ДСЕЕ

            Након исходовања Одобрења, закључује се уговор о пружању услуге за прикључење електране на дистрибутивни систем између инвеститора и Оператора ДСЕЕ, односно надлежног огранка Регионалног Центра у складу са Законом о енергетици, којим се утврђују права и обавезе везане за изградњу прикључка електране (од постојеће тачке на ДСЕЕ до будућег места прикључења у смислу Закону о енергетици).

            У складу са Законом о енергетици, прикључак који је предмет овог уговора није део инсталација електране и не може бити предмет пројектно техничке документације електране. Изградња прикључка је у надлежности оператора система и када се изгради, прикључак постаје део ДСЕЕ.

            Дописом у слободној форми инвеститор тражи од надлежмог огранка  Регионалног Центра да се приступи закључивању поменутог уговора. У складу са Законом о енергетици инвеститор у допису наводи које радње на изградњи прикључка жели да реализује у сопственој режији.

            Овај уговор се по жељи инвеститора може закључити (и реализовати) и пре исходовања Одобрења, али не пре исходовања грађевинске дозволе за електрану. У том случају, искључиво инвеститор сноси финансијске и друге последице уколико се одредбе Одобрења буду разликовале од одредби тог уговора.

 

7.3 Захтев за прикључење

            Након завршетка изградње електране, завршетка изградње прикључка електране, испуњења одредби Одобрења, прибављања употребне дозволе и испуњења осталих законских одредби, инвеститор подноси захтев за прикључење надлежном огранку  Регионалног Центра.

            Након подношења захтева за прикључење надлежном огранку Регионалног Центра  спроводи функционално испитивање електране и прикључка у циљу утврђивања испуњености одредби Одобрења, као и законских и других прописа.

Прикључење електране на ДСЕЕ је могуће након:

 1. Реализације уговора о изградњи недостајуће инфраструктуре (уколико је био закључен), односно након што је дограђена недостајућа инфраструктура потребна за прикључење електране, уколико је доградња била предвиђена.
 2. Реализације уговора о припремању земљишта ради измештања објеката ДСЕЕ (уколико је био закључен).
 3. Реализације уговора о пружању услуге прикључења, односно након што је прикључак за електрану изграђен.
 4. Испуњења свих услова из Одобрења за прикључење.
 5. Исходовања употребне дозволе или акта којим се одобрава пуштање у пробни рад за електрану и ТС за прилагођавање напона генератора уколико ТС није обухваћен актом који је издат за електрану.
 6. Закључивања Уговора о снабдевању електричном енергијом у складу са чланом 145 Закона о енергетици (уговорне стране су: Снабдевач и власник електране која се прикључује на ДСЕЕ).
 7. Спровођења функционалног испитивања електране и прикључка електране, интерног техничког прегледа од стране стручних служби Регионалног Центра.
 8. Регулисања балансне одговорности и приступа систему на месту прикључења електране на ДСЕЕ.
 9. Закључивања Уговора о експлоатацији електране (уговорне стране су: надлежни огранак Регионалног Центра и власник електране која се прикључује на ДСЕЕ).

 

Електрана не сме испоручивати енергију у ДСЕЕ без закљученог уговора о откупу електричне енергије коју производи електрана.

 

7.4. Закључивање уговора о експлоатацији електране и

прикључење електране на ДСЕЕ

            Када инвеститор електране испуни услове дефинисане у Одобрењу, као и друге услове прописане законским и другим прописима, односно након успешно завршеног функционалног испитивања, непосредно пре прикључења електране закључује се уговор о експлоатацији електране.

 

8. НАПОМЕНЕ

Уредно попуњен захтев (захтев за израду Мишљења, Услова или Одобрења за прикључење) се доставља редовном поштом (или лично) на адресу најближег огранка Регионалног Центра, заједно са документима који су наведени на крају обрасца захтева. Поред тога, захтев за издавање Мишљења или Услова се може поднети и на адресу:

„ЕПС Дистрибуција“ д.о.о, Београд

Регионални центар Електрововјодина, Нови Сад,

Дирекција за планирање и инвестиције,

Булевар Ослобођења 100, 21000 Нови Сад.

 

Цене исходовања појединих докумената дате се могу преузети овде.

Овај текст је информативног карактера. Уколико постоји неусаглашеност између овог текста и документа издатог у конкретном случајеву (по конкретном захтеву), важе одредбе издатог документа и законских прописа.