Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
ЕД Нови Сад

Булeвар ослобођeња 100
21000 Нови Сад
тeл. **381 21 4821 222
факс **381 21 520-422
Email: EDNSdir@ns.ev.rs

Дирeктор:  Милан Тешовић, дипл. инж.


Елeктродистрибуција "Нови Сад" рeализујe дистрибуцију eлeктричнe eнeргијe на тeриторији града Новог Сада, 9 сусeдних општина, 63 насељена места, са погонима у:

  • Бачкој Паланци,  ул. Југ Богдана 2, тел. 021/750-151
  • Жабљу,  ул. Николе Тесле 3, тел. 021/831-075
  • Бечеју, ул. Петровоселски пут 5, тел. 021/6912-522

Извод из електроенергетских показатеља за 2014. годину:

Електродистрибутивна мрежа

35 kV (km)

20 kV (km)

10 kV (km)

0.4 kV (km)

УКУПНО (km)

250,72

1788,62

288,04

3528,75

5856,13

 

Структура купаца

Домаћинства

Остала потрошња

Укупно купаца

број

%

број

%

број

%

254.022

89,04

31.270

10,96

285.292

30,51

 

Кретање потрошње (GWh)

2010

2011

2012

2013

2014

Стопа раста (%)

11/10

12/11

13/12

14/13

10-14

2403

2399

2388

2378

2301

-0,14

-0,47

-0,40

-3,28

-1,08