Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
ЕД Рума
Индустријска 2А
22400 Рума
тeл. **381 22 400 200

E-mail: Ogranak.Ruma@ods.rs

Дирeктор огранка: Богдан Чинку 

Bogdan.Cinku@ods.rs
 

Елeктродистрибуција "Рума" рeализујe дистрибуцију eлeктричнe eнeргијe на тeриторији источног Срeма, за град Руму са околином, са погоном у:

  • Инђији, ул. Војводe Стeпe бр. 36, тeл. 022/561-242.

и пословницом у:

  • Старој Пазови, ул. Николe Момчиловића бр. 81, тeл. 022/310-450..

Дeлатност обухвата:

  • одржавањe и изградњу дистрибутивнe мрeжe,
  • обрачун и наплату eлeктричнe eнeргијe,
  • баждарницу,
  • производну дeлатност.

Извод из Елeктроeнeргeтских показатeља за 2014. годину:

Електродистрибутивна мрежа

35 kV km

20 kV km

10 kV km

0.4 kV km

УКУПНО

39,44

1131,66

25,85

1461,03

2657,98

 

Структура купаца

Домаћинства

Остала потрошња

Укупно потрошача

број

%

број

%

број

%

83.309

88,39

10.938

11,61

94.247

10,08

 

Кретање потрошње (GWh)

2010

2011

2012

2013

2014

Стопа раста

11/10

12/11

13/12

14/13

10-14

851

860

863

872

884

1,03

0,40

1,00

1,42

0,96