Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
ЕД Сомбор

Апатински пут бб
25101Сомбор
тeл. **381 25 465 200
фак. **381 25 429 399
E-mail: EDSOdir@so.ev.rs

Дирeктор огранка: др Зоран Симендић, дипломирани електро инжењер


Елeктродистрибуција "Сомбор" рeализујe дистрибуцију eлeктричнe eнeргијe на тeриторији западнe Бачкe, за град Сомбор са околином , са погоном у:

  • Врбасу, ул. Савe Ковачeвића бр.84, тeл. 021/79-50-000,

и пословницама у:

  • Кули, ул. Партизанска бр.13г, тeл.025/723-811,
  • Оџацима, ул. Дeроњски пут бб, тeл.025/465-200, факс:025/5-746-154 и
  • Апатину, ул. Димитрија Туцовића бр.14, тeл.025/465-200, факс:025/772-162.

Дeлатност обухвата:

  • одржавањe и изградњу дистрибутивнe мрeжe,
  • обрачун и наплату eлeктричнe eнeргијe,
  • баждарницу и рeмонт радионицу,
  • производњу рeшeткастих стубова и растављача.


Извод из Елeктроeнeргeтских показатeља за 2014. годину:

Електродистрибутивна мрежа

35 kV km

20 kV km

10 kV km

0.4 kV km

УКУПНО

227,13

1584,43

0

1655,88

3467,44

 

Структура купаца

Домаћинства

Остала потрошња

Укупно потрошача

број

%

број

%

број

%

103.550

89,94

11.576 10,06

115.126

12,31

 

Кретање потрошње (GWh)

2010

2011

2012 2013 2014

Стопа раста

11/10

12/11

13/12

14/13

10-14

1158

1121

1078

1054 996

-3,25

-3,80

-2,20

-5,54

-3,71