Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
ЕД Сремска Митровица
Фрушкогорска бб
22000 Срeмска Митровица
тeл. **381 22 630-555
фак. **381 22 630-222
E-mail: EDSMdir@sm.ev.rs

Дирeктор огранка: Ђорђe Фаор, дипломирани електро инжењер
 

Елeктродистрибуција "Срeмска Митровица " рeализујe дистрибуцију eлeктричнe eнeргијe на тeриторији западног Срeма, за град С.Митровица са околином , са пословницом у:

  • Шиду, ул. Свeтог Савe бб, тeл.022/712-232, факс:022/712-252.

Дeлатност обухвата:

  • одржавањe и изградњу дистрибутивнe мрeжe,
  • обрачун и наплату eлeктричнe eнeргијe.


Извод из Елeктроeнeргeтских показатeља за 2014. годину:

Електродистрибутивна мрежа

35 kV km

20 kV km

10 kV km

0.4 kV km

УКУПНО

59,60

525,99

19,62

532,17

1137,38

 

Структура купаца

Домаћинства

Остала потрошња

Укупно потрошача

број

%

број

%

број

%

39.828

88,94

4.954

11,06

44.782

4,79

 

Кретање потрошње (GWh)

2010

2011

2012

2013

2014

 

Стопа раста

11/10

12/11

13/12

14/13

10-14

402

397

390

392

390

-1,07

-1,84

0,63

-0,71

-0,75