Energija lidera
Cenovnik

CENOVNIK
ZA PRODAJU ELEKTRIČNE ENERGIJE
od 01.08.2013.godine

KATEGORIJE POTROŠNjE

Aktivna energija

Reaktivna energija

Prekovremena reaktivna energija

Obračunska snaga

Prekomerno preuzeta snaga

Trošak javnog snabdevača

Viša tarifa

Niža tarifa

din/kWh

din/kWh

din/kVarh

din/kVarh

din/kW

din/kW

din

SREDNjI NAPON 1-35 kV

4.877

1.626

0.407

0.815

669.356

1,338.713

121.29

NISKI NAPON 0,4kV

6.429

2.143

1.140

2.281

803.228

1,606.455

121.29

Kategorija široke potrošnje

Domaćinstvo i ostala potrošnja 0,4 kV

Jednotarifno merenje

Viša traifa

Niža tarifa

dut

Obračunska snaga

Trošak javnog snabdevača

din/kWh

din/kWh

din/kWh

din/kWh

din/kW

din/kW

ZELENA ZONA do 350 kWh

4.736

5.412

1.353

1.353

42.839

121.29

PLAVA ZONA od 351-1600 kWh

7.103

8.118

2.030

2.030

CRVENA ZONA preko 1600 kWh

14.207

16.236

4.059

4.059

JAVNA RASVETA

5.647

-

-

-

-

121.29

SVETLEĆE REKLAME

8.471

-

-

-

-

121.29

Za javnu i zajedničku potrošnju sva električna energija utrošena preko 350kWh obračunava se po cenama za plavu zonu.

Za domaćinstva koja blagovrmeno izmiruju svoje obaveze odobrava se popust od 5% od ukupnog zaduženja.

Porez na dodatu vrednost se obračunava za sve kategorije kupaca.

 

UKUPNA CENA ZA DOMAĆINSTVA za promet od 01.08.2013. godine
sa 20% poreza na dodatu vrednost i bez popusta

Domaćinstvo i ostala potrošnja 0,4kV

Jednotarifno merenje

Viša tarifa

Manja tarifa

DUT

Obračunska snaga

Trošak javnog snabdevača

din/kWh

din/kWh

din/kWh

din/kWh

din/kW

din/mesec

ZELENA ZONA do 350 kWh

5.68

6.49

1.62

1.62

51.41

145.55

PLAVA ZONA do 351-1600 kWh

8.52

9.79

2.44

2.44

CRVENA ZONA preko 1600 kWh

17.05

19.48

4.87

4.87

Obračunska snaga za kupce bez elektroenergetske saglasnosti

trofazni priključak

potrošnja do 350 kWh (6.9 kW)

354.71 din/mesec

potrošnja preko 350 kWh (11.04 kW)·

567.53 din/mesec

monofazni priključak (5.75· kW)

295.59 din/mesec

Za kupce domaćinstva koji nemaju izdatu elektroenergetsku saglasnost, odnosno odobrenje za priključenje, smatra se da im je odobrena snaga 17,25 kW za trofazni priključak i 5,75 kW za monofazni priključak. Za kupce koji imaju odobrenu snagu iznad 17,25 kW i ispod 11,04 kW za trofazni priključak i različitu snagu od 5,75 kW za monofazni priključak, obračun se vrši prema toj odobrenoj snazi.

U periodu do 31.12.2014. godine za kupce domaćinstva sa trofaznim priključkom čija je odobrena snaga jednaka ili veća od 11,04 kW i jednaka ili manja od 17,25 kW, odobrena snaga je utvrđena na vrednost od 11,04 kW. Ukoliko ostvare potrošnju do 350 kWh mesečno obračuska snaga obračunavaće se za 6,9 kW.

Elektrovojvodina doo Novi Sad