Novi Sad - Subotica - Pančevo - Sombor - Zrenjanin - Ruma - S.Mitrovica
Odobrenje za priključenje

PRIKLjUČENjE OBJEKATA NA DISTRIBUTIVNI ELEKTROENERGETSKI SISTEM

PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA IZDAVANjE ODOBRENjA ZA PRIKLjUČENjE

U skladu sa Zakonu o energetici i Uredbom o uslovima isporuke električne energije, priključenje objekata na distributivni elektroenergetski sistem vrši se na osnovu odobrenja za priključenje .

Prema " Metodologiji o kriterijumima i načinu određivanja troškova priključenja na sistem za prenos i distribuciju elektične energije " (u daljem tekstu Metodologija) koju je donela Agencija za energetiku Republike Srbije priključci su podeljeni u tri grupe:

  • tipski priključak - priključak objekta korisnika sistema na niskonaponsku mrežu čija maksimalna odobrena snaga nije veća od 43,5 kW (3h63 A) po mernom uređaju i za čiju se realizaciju ugrađuje dvotarifno brojilo i tipizirana oprema potrebna za realizaciju dvotarifnog merenja.
  • posebni slučajevi priključka - povećanje snage postojećeg korisnika sistema; razdvajanje instalacije u objektu koji je već priključen na sistem; priključenje privremenih objekata, gradilišta i objekata u probnom radu; izmena tehničkih uslova na postojećem priključku
  • individualni priključak - svaki priključak koji nije tipski i koji ne spada u posebne slučajeve;

Odobrenje za priključenje objekta izdaje se rešenjem, na zahtev fizičkog ili pravnog lica, odnosno preduzetnika. Procedura izdavanja odobrenja za priključenje se pokreće podnošenjem odgovarajućeg obrasca zahteva, koji možete dobiti u Prijemnoj kancelariji svih ogranaka društva (Novi Sad, Subotica, Pančevo, Zrenjanin, Sombor, Ruma i Sremska Mitrovica) i popuniti uz konsultaciju sa službenim licem "Elektrovojvodine"d.o.o.

Zahtev treba da sadrži:

podatke o vlasniku objekta, odnono nosiocu prava korišćenja objekta

• za fizička lica: lično ime, prebivalište, JMBG

• za pravna lica: poslovno ime odnosno naziv, sedište, PIB, matični broj, račun, ime odgovornog lica

podatke o objektu za čije se priključenje traži odobrenje:

• mesto potrošnje,

• adresa,

• katastarska parcela,

• katastarska opština,

• vrsta objekta,

• namena objekta,

• način grejanja,

• očekivani rok za izgradnju (početak izgradnje i završetak izgradnje objekta kupca), odnosno rok kada se očekuje priključenje objekta kupca;

podatke o mogućem načinu priključenja (popuniti uz konsultaciju službenog lica u Prijemnoj kancelariji):

• karakter priključka (trajni ili privremeni);

• vrsta priključka,

• predlog načina priključenja,

• predlog lokacije mernog mesta,

• podaci o traženom brojilu,

podatke o energetskim kapacitetima:

• ukupna instalisana snaga,

• pojedinačna trošila u objektu,

• predložena vrednost nazivne struje glavnih instalacionih osigurača;

podatke o podnosiocu zahteva:

• ime podnosioca zahteva,

• adresa,

• telefon za korespodenciju i

• datum podnošenja zahteva;

dodatne podatke:

• U slučaju da zahtev podnosi postijeći korisnik sistema tada je potrebno navesti pretplatnički broj, broj i datum prethodno izdatog rešenja (ako postoji), odobrenu snagu po prethodnom rešenju i traženo povećanje snage.

• U slučaju privremenog priključka potrebno je navesti period za koji se traži priključenje.

• U slučaju grupnog priključka (više stambenih jedinica i sl.) potrebno je navesti da li je pribavljena saglasnost za priključenje na toplovodnu ili gasnu mrežu.

• U slučaju da je zahtevana snaga veća od 43,5 kW po jednom mernom uređaju, tada se navode podaci i o očekivanoj godišnjoj potrošnji, maksimalnoj snazi po radnim smenama i specifičnim trošilima (indukcione peći, motori velikih snaga, kotlovi za grejanje i sl.)

 

Zahtev se overava potpisom podnosioca zahteva, a za pravna lica i službenim pečatom. Identifikacija se vrši pomoću lične karte.

Zainteresovana stranka podnosi zahtev, koji popunjava potrebnim podacima, overava potpisom i uz zahtev prilaže potrebne dokaze :

1. Dokaz o legalnosti:

a) Odobrenje za izgradnju objekta koji se priključuje (za trajan priključak ili gradilište) ili;

b) Potvrda ovlašćenog organa (za privremene priključke, ako se za predmetni objekat ne izdaje odobrenje za izgradnju);

2. Dokaz o pravu svojine na objeku ili pravu korišćenja objekta (Izvod iz lista nepokretnosti ili izvod iz zemljišnih knjiga, ne starije od 6 meseci);

3.Situacioni plan u razmeri 1:500 (1:1000) nacrtan na kopiji plana (ne starije od 6 meseci);

4. Uplata administrativne takse;

5. Ovlašćena punomoć zastupnika (ako je to potrebno).

U slučaju podnošenja zahteva za priključenje objekta u postupku legalizacije (za koji su ispunjeni zakonom definisani uslovi za priključenje) tada se popunjava poseban obrazac zahteva i prilažu sledeći dokazi:

1. Fotokopija prijave (podnete do 13.11.2003. god.) izgrađenog , odnosno rekonstruisanog objekta bez odobrenja za izgradnju .

2. Geodetski snimak sa skicom parcele ili kopija plana (fotokopija)

3 . Izjava da je objekat useljen .

4. Uplata administrativne takse

5. Ovlašćena punomoć zastupnika, kada zahtev podnosi ovlašćeni opunomoćenik

VRSTE ZAHTEVA

Formirano je više različitih obrazaca zahteva, u zavisnoti od zahtevane snage i broja zahtevanih mernih uređaja, a formirani su i specijalizovani zahtevi za objekte u postupku legalizacije. Službeno lice u Prijemnoj kancelariji omogućava stranci izbor odgovarajućeg zahteva

1. Zahtev za izdavanje odobrenja za priključenje objekta preko pojedinačnog priključka, za snagu do 43,5 kW

U slučaju da se zahtev odnosi na novi objekat za trajno priključenje, podrazumeva se da je priključak tipski, u ostalim slučajevima se radi o "posebnim slučajevima", u skladu sa tačkom VII Metodologije. Zahtev se primenjuje i u slučaju izmene nekih uslova u prethodno izdatom rešenju, a koji nisu eksplicitno navedeni u Uredbi, kao što su: izmeštanje ormana priključnog voda i/ili mernog mesta, promena mernog uređaja,...

2. Zahtev za izdavanje odobrenja za priključenje objekta preko pojedinačnog priključka, za snagu preko 43,5 kW

Priključak je individualni ili se tretira kao individualni, karakter priključka može biti trajni ili privremeni.

3. Zahtev za izdavanje odobrenja za priključenje objekta preko grupnog priključka

Podrazumeva se da je objekat (poslovno)stambeni, a priključak može biti tipski ili individualni (zavisno od broja mernih uređaja)

Posebni zahtevi:

4. Zahtev za izdavanje odobrenja za privremeno priključenje objekta u postupku legalizacije

Podrazumeva se da je objekat stambeni, a priključak može biti tipski ili individualni

5. Zahtev za izmenu odobrenja za priključenje

U slučaju da stranka (podnosilac zahteva) želi da izmeni prvobitno podneti zahtev u toku postupka ili nakon prijema rešenja do momenta njegove pravosnažnosti, potrebno je da traženu izmenu dokumentuje na ovom obrascu i overi na isti način kao i prvi zahtev.

6. Zahtev za odobrenje za privremeno priključenje objekata u postupku legalizacije za koje je izdata elektroenergetska saglasnost

Primenjuje se u slučaju kada je ranije izdata elektroenergetska saglasnost za objekat u postupku legalizacije, ali korisnik još nije dobio odobrenje za izgradnju, pa treba izdati odobrenje za privremeno priključenje.

 

IZDAVANjE ODOBRENjA ZA PRIKLjUČENjE

Nakon pozitivnog rešavanja zahteva u skladu sa Zakon om o op š tem upravnom postupku "Elektrovojvodina"d.o.o. Novi Sad izdaje odobrenje za priključenje u obliku rešenja. To rešenje je struktuirano na više podgrupa informacija i sadrži sledeće:

• Uslovi koje treba da zadovolji instalacija u objektu kupca i objekat koji se priključuje

• Tehnički opis priključka

• Troškovi priključka

3.1. Troškovi izvođenja priključka po cenovniku

3.2. Deo troškova pristupa sistemu za zahtevanu snagu

• Uslovi isporuke električne energije

• Ostali uslovi

• Rokovi

• Šta se podnosi uz zahtev za priključenje?

• Spisak priloga koji se dostavljaju uz rešenje

• Obrazloženje

• Uputstvo o pravnom sredstvu

 

"Elektrovojvodina"d.o.o. Novi Sad je dužna da priključi objekat korisnika sistema na distributivni elektroenergetski sistem u roku od 15 dana od dana zaključivanja ugovora o prodaji električne energije , pod uslovom da je korisnik sistema ispunio obaveze utvrđene odobrenjem za priključenje, kao i da objekat kupca ispunjava propisane tehničke i druge uslove (Zakon o energetici, član 56, stav 2).

 

UGOVARANjE IZGRADNjE PRIKLjUČKA

Nakon dobijanja rešenja stranka je obavezna da u ostavljenom roku koji je naveden u rešenjuzaključi sa “Elektrovojvodin om ” d.o.o. Novi Sad ugovor o izgradnji priključka za prikuenje objekta na distributivni elektroenergetski sistem .

Koriste se tri obrasca ugovora za izgradnju priključka, i to:

• ugovor za privremeni priključak,

• ugovor za individualni priključak.

Ugovori o izgradnji priključka sadrže sledeće informacije:

• ugovorne strane

• predmet ugovora

• vrsta priključka

• troškovi priključka

• međusobna prava i obaveze

• rok početka i završetka radova

• završne odredbe

Priključenje objekta je mogće nakon:

• što je korisnik sistema ispunio obaveze utvrđene odobrenjem za priključenje i ugovorom o izgradnji priključka , kao i da objekat kupca ispunjava propisane tehničke i druge uslove

• zakučivanja i realizacije ugovora o izgradnji priključka za priključenje objekta na distributivni elektroenergetski sistem “Elektrovojvodine” d.o.o. Novi Sad. Ugovorne strane su: “Elektrovojvodin a ” d.o.o. Novi Sad i vlasnik objekta koji se priključuje .

• zaključivanja ugovora o prodaji električne energije, u skladu sa članom 56, stav 1, Zakona o energetici

• podnošenja zahteva za priključenje - stavljanje objekta pod napon