Novi Sad - Subotica - Pančevo - Sombor - Zrenjanin - Ruma - S.Mitrovica
Odobrenje za priključenje

PRIKLjUČENјE OBJEKATA NA DISTRIBUTIVNI SISTEM ELEKTRIČNE ENERGIJE

PODNOŠENјE ZAHTEVA ZA IZDAVANјE ODOBRENјA ZA PRIKLjUČENјE

U skladu sa Zakonu o energetici i Uredbom o uslovima isporuke električne energije, priklјučenje objekata na distributivni sistem električne energije vrši se na osnovu odobrenja za priklјučenje .

Prema "Metodologiji za određivanje troškova priklјučenja na sistem za prenos i distribuciju elektične energije" (u dalјem tekstu Metodologija) koju je donela Agencija za energetiku Republike Srbije priklјučci su podelјeni u tri grupe:

  • tipski priklјučak - priklјučak objekta stranke na niskonaponsku mrežu, čija maksimalna odobrena snaga nije veća od 43,47 kW (3h63 A) po mernom uređaju, pri čemu je maksimalan broj mernih uređaja 64.
  • posebni slučajevi priklјučka - povećanje snage, razdvajanje ili spajanje instalacije u objektu koji je već priklјučen na sistem; ponovno priklјučenje objekata koji su ranije isklјučeni sa sistema; priklјučenje privremenih objekata, gradilišta i objekata u probnom radu; priklјučenje objekata koji su isklјučeni zbog rušenja ili preselјenja na drugu lokaciju; promena kategorije korisnika sistema.
  • individualni priklјučak - svaki priklјučak koji nije tipski i koji ne spada u posebne slučajeve;

Odobrenje za priklјučenje objekta izdaje se rešenjem, na zahtev fizičkog ili pravnog lica, odnosno preduzetnika. Procedura izdavanja odobrenja za priklјučenje se pokreće podnošenjem odgovarajućeg obrasca zahteva, koji možete dobiti u Prijemnoj kancelariji svih ogranaka društva (Novi Sad, Subotica, Pančevo, Zrenjanin, Sombor, Ruma i Sremska Mitrovica) i popuniti uz konsultaciju sa službenim licem "Elektrovojvodina" d.o.o.

Zahtev treba da sadrži:

podatke o vlasniku objekta, odnono nosiocu prava korišćenja objekta

  • za fizička lica: lično ime, prebivalište, JMBG
  • za pravna lica: poslovno ime odnosno naziv, sedište, PIB, matični broj, račun, ime odgovornog lica

podatke o objektu za čije se priklјučenje traži odobrenje:

• mesto potrošnje,

• adresa,

• katastarska parcela,

• katastarska opština,

• vrsta objekta,

• namena objekta,

• način grejanja,

  • očekivani rok za izgradnju (početak izgradnje i završetak izgradnje objekta kupca), odnosno rok kada se  očekuje priklјučenje objekta kupca;

podatke o mogućem načinu priklјučenja (popuniti uz konsultaciju službenog lica u Prijemnoj kancelariji):

• karakter priklјučka (trajni ili privremeni);

• vrsta priklјučka,

• predlog načina priklјučenja,

• predlog lokacije mernog mesta,

• podaci o traženom brojilu,

podatke o energetskim kapacitetima:

• ukupna instalisana snaga,

• pojedinačna trošila u objektu,

• predložena vrednost nazivne struje glavnih instalacionih osigurača;

podatke o podnosiocu zahteva:

• ime podnosioca zahteva,

• adresa,

• telefon za korespodenciju i

• datum podnošenja zahteva;

dodatne podatke:

• U slučaju da zahtev podnosi postojeći korisnik sistema tada je potrebno navesti pretplatnički broj, broj i datum prethodno izdatog rešenja (ako postoji) i odobrenu snagu po prethodnom rešenju.

• U slučaju privremenog priklјučka potrebno je navesti period za koji se traži priklјučenje.

• U slučaju da je zahtevana snaga veća od 43,47 kW po jednom mernom uređaju, tada se navode podaci i o očekivanoj godišnjoj potrošnji, maksimalnoj snazi po radnim smenama i specifičnim trošilima (indukcione peći, motori velikih snaga, kotlovi za grejanje i sl.)

Zahtev se overava potpisom podnosioca zahteva, a za pravna lica i službenim pečatom. Identifikacija se vrši pomoću lične karte.

Zainteresovana stranka podnosi zahtev, koji popunjava potrebnim podacima, overava potpisom i uz zahtev prilaže potrebne dokaze :

1. Dokaz o legalnosti:

a)  Građevinska dozvola za objekt koji se priklјučuje (za trajan priklјučak ili gradilište);

b)  Potvrda ovlašćenog organa (za privremene priklјučke), ako se za predmetni objekat ne izdaje građevinska dozvola;

v)  Rešenje o izvođenju radova;

2.  Dokaz o pravu svojine na objektu ili pravu korišćenja objekta (Izvod iz lista nepokretnosti ili izvod iz zemlјišnih knjiga, ne starije od 6 meseci);

3.  Situacioni plan u razmeri 1:500 (1:1000) nacrtan na kopiji plana (ne starije od 6 meseci);

4.  Uplata administrativne takse;

5.  Ovlašćena punomoć zastupnika (kada je potrebno).

U slučaju podnošenja zahteva za priklјučenje objekta u postupku legalizacije (za koji su ispunjeni zakonom definisani uslovi za priklјučenje) tada se popunjava poseban obrazac zahteva i prilažu sledeći dokazi:

1.  Prijava za legalizaciju izgrađenog, odnosno rekonstruisanog objekta bez građevinske dozvole;

2.  Geodetski snimak sa skicom parcele ili kopija plana (fotokopija);

3Uplata administrativne takse;

5.  Ovlašćena punomoć zastupnika (kada je potrebno)

 

VRSTE ZAHTEVA

Formirano je više različitih obrazaca zahteva, u zavisnoti od zahtevane snage i broja zahtevanih mernih uređaja, a formirani su i specijalizovani zahtevi za objekte u postupku legalizacije. Službeno lice u Prijemnoj kancelariji omogućava stranci izbor odgovarajućeg zahteva.

1. Zahtev za izdavanje odobrenja za priklјučenje objekta preko pojedinačnog priklјučka, za snagu do 43,47 kW

Karakter priklјučka može biti trajni ili privremeni. Zahtev se podnosi i u slučaju izmene (isklјučivo na zahtev stranke) nekih uslova u prethodno izdatom rešenju, kao što su: izmeštanje priklјučnog voda i/ili ormana mernog mesta, promena mernog uređaja, ponovno priklјučenje nakon isklјučenja (zbog neovlašćene potrošnje i dr.).

2. Zahtev za izdavanje odobrenja za priklјučenje objekta preko pojedinačnog priklјučka, za snagu preko 43,47 kW

Priklјučak je individualni ili se tretira kao individualni, karakter priklјučka može biti trajni ili privremeni.

3. Zahtev za izdavanje odobrenja za priklјučenje objekta preko grupnog priklјučka

Podrazumeva se da je objekat (poslovno)stambeni, a priklјučak može biti tipski ili individualni zavisno od broja mernih uređaja i pojedinačne snage po mernom uređaju.

Posebni zahtevi:

4. Zahtev za izdavanje odobrenja za privremeno priklјučenje objekta u postupku legalizacije

Podnosi se kada je objekat u postupku legalizacije na osnovu potvrde Opštinskog organa. Priklјučak može biti tipski ili individualni, pojedinačni i grupni.

 

5. Zahtev za izmenu zahteva za izdavanje odobrenja za priklјučenje, za produženje roka važnosti odobrenja za priklјučenje, za odustajanje od realizacije priklјučka

Stranka može podneti zahtev za izmenu prethodnog zahteva u toku vođenja postupka sve do donošenja prvostepenog rešenja o odobrenju za priklјučenje. Nakon donošenja prvostepenog rešenja, zahtev se više ne može menjati. Do pravnosnažnosti rešenja stranka može odustati od zahteva i podneti novi zahtev za izdavanje odobrenja za priklјučenje (novi upravni postupak).

Zahtev se podnosi i u slučajevima kada stranka traži produženje roka važnosti prethodno izdatog rešenja o odobrenju za priklјučenje i kada stranka odustane od priklјučenja (realizacije priklјučka) i traži povrat uplaćenih sredstava.

NAPOMENA:   Kada rešenje o odobrenju za priklјučenje postane pravnosnažno, stranka više ne može tražiti izmenu ili poništenje rešenja, već može podneti novi zahtev (novi upravni postupak). Uz novi zahtev se mora priložiti sva neophodna dokumentacija za izdavanje odobrenja za priklјučenje (ne uvažava se dokumentacija iz prethodnog predmeta). U zahtevu stranka obavezno mora navesti da odustaje od prethodno izdatog rešenja.

6. Zahtev za prevođenje privremenog priklјučka u trajni za objekte koji su bili u postupku legalizacije

Podnosi se nakon dobijanja Rešenja za naknadno izdavanje građevinske dozvole ili dozvole za upotrebu objekta, za prevođenje priklјučka iz statusa privremeni u trajni.

 

IZDAVANјE ODOBRENјA ZA PRIKLjUČENјE

Nakon pozitivnog rešavanja zahteva u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku "Elektrovojvodina" d.o.o. Novi Sad izdaje odobrenje za priklјučenje u obliku rešenja. To rešenje sadrži sledeće:

• Uslovi koje treba da zadovolјi instalacija u objektu i objekat koji se priklјučuje

• Tehnički opis priklјučka

• Troškovi priklјučka

-    Troškovi izvođenja priklјučka (fiksni, varijabilni, dodatni...)

-    Deo troškova sistema nastalih zbog priklјučenja objekta

• Uslovi isporuke električne energije

• Ostali uslovi

• Rokovi

• Zahtev za izgradnju priklјučka (potrebna dokumentacija uz zahtev za izgradnju)

• Priklјučenje objekta na distributivni sistem električne energije (zaklјučivanje ugovora o prodaji električne energije sa izabranim snabdevačem i eventualno regulisanje pristupa sistemu i balansne odgovornosti (ako je to potrebno) u skladu sa članom 133, stav 1. Zakona o energetici)

• Spisak priloga koji se dostavlјaju uz rešenje

• Obrazloženje

• Uputstvo o pravnom sredstvu

"Elektrovojvodina" d.o.o. Novi Sad je dužna da priklјuči objekat korisnika sistema na distributivni sistem eletrične energije u roku od 15 dana od dana zaklјučivanja ugovora o prodaji električne energije , pod uslovom da je korisnik sistema ispunio obaveze utvrđene odobrenjem za priklјučenje, kao i da objekat kupca ispunjava propisane tehničke i druge uslove (Zakon o energetici, član 133, stav 2).

UGOVARANјE IZGRADNјE PRIKLjUČKA

Nakon dobijanja rešenja o odobrenju za priklјučenje stranka je obavezna da u ostavlјenom roku koji je naveden u rešenju zaklјuči sa “Elektrovojvodina ” d.o.o. Novi Sad ugovor o pružanju usluge za priklјučenje na distributivni sistem električne energije (izuzev za tipske i posebne-tipizirane priklјučke).

Koriste se tri tipa ugovora o pružanju usluge za priklјučenje na distributivni sistem električne energije kojim se definišu:

• ugovorne strane

• predmet ugovora

• vrsta priklјučka

• troškovi usluge

• međusobna prava i obaveze

• bezbednost i zdravlјe na radu i zaštita životne sredine (kod dva tipa ugovora)

• rok početka i završetka radova

• završne odredbe

 

Priklјučenje objekta je moguće nakon:

  • što je stranka ispunila obaveze utvrđene odobrenjem za priklјučenje i ugovorom o pružanju usluge za priklјučenje na distributivni sistem električne energije (ako ugovor postoji;
  • podnošenja zahteva za izgradnju priklјučka sa svom potrebnom pratećom dokumentacijom;
  • završetka izgradnje priklјučka (rok završetka izgradnje je definisan u odobrenju za priklјučenje i ugovoru o pružanju usluge za priklјučenje na distributivni sistem električne energije (ako ugovor postoji));
  • zaklјučivanja ugovora o prodaji električne energije sa izabranim snabdevačem i regulisanje pristupa sistemu i balansne odgovornosti (kada je to potrebno), u skladu sa članom 133, stav 1, Zakona o energetici.