Novi Sad - Subotica - Pančevo - Sombor - Zrenjanin - Ruma - S.Mitrovica
Pitanja i odgovori

Želite li da postavite pitanje ? DA
 

1. KO ODLUČUJE O CENI ELEKTRIČNE ENERGIJE ?

2. ŠTA JE KUPAC DO SADA IMAO NA RAČUNU, A ŠTA ĆE IMATI NA NOVIM RAČUNIMA ?

3. DA LI JE KUPAC OŠTEĆEN AKO JE PERIOD OČITAVANjA DUŽI OD 30 DANA ?

4. KAKO IZGLEDA PROCEDURA ZA POVEĆANjE ILI SMANjENjE OBRAČUNSKE SNAGE ?

5. KAKO KUPAC DA NAĐE SVOJU ELEKTROENERGETSKU SAGLASNOST I VIDI KOLIKO JE SNAGE ZAKUPIO ?

6. KO PODNOSI ZAHTEV ZA SMANjIVANjE ILI POVEĆAVANjE SNAGE ?

7. KADA ĆE POČETI PRIMANjE ZAHTEVA ZA SMANjIVANjE ILI POVEĆAVANjE SNAGE ?

8. DA LI ĆE KUPAC MOĆI VIŠE PUTA DA MENjA OBRAČUNSKU SNAGU U DOMAĆINSTVU?

9. DA LI ĆE U POJEDINIM PERIODIMA GODINE MOĆI DA SE PLAĆA JEDNA, A U DRUGIM DRUGA OBRAČUNSKA SNAGA (na primer, odsustvo od više meseci, vikendaši...) ?

10. KO PROVERAVA DA LI SU KOD KUPCA KOJI PLAĆA ODREĐENU OBRAČUNSKU SNAGU POSTAVLjENI ODGOVARAJUĆI OSIGURAČI ?

11. KO JE ODREDIO VISINU NAKNADE ZA MERNO MESTO I GDE IDU TE PARE ?

12. OBUSTAVA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Odgovori:

1. KO ODLUČUJE O CENI ELEKTRIČNE ENERGIJE?

Cene električne energije predlaže Elektroprivreda Srbije. Agencija za energetiku Republike Srbije daje mišljenje o predloženim cenama, a konačno ih odobrava Vlada Republike Srbije.
Elektroprivreda Srbije pravi predlog cenovnika na osnovu odgovarajućih metodologija, koje utvrđuje Agencija za energetiku, i tarifnih sistema a koje donosi Agencija uz saglasnost Vlade. Agencija za energetiku proverava da li su ispravno primenjene metolodogije i tarifni sistemi, ocenjuje opravdanost troškova i daje mišljenje na predložene cene. Potom Upravni odbor Elektroprivrede Srbije usvaja cenovnik za prodaju električne energije, koji zajedno sa mišljenjem Agencije upućuje na saglasnost Vladi Srbije. Posle dobijanja saglasnosti EPS primenjuje cenovnik.

 

2. ŠTA JE KUPAC DO SADA IMAO NA RAČUNU, A ŠTA ĆE IMATI NA NOVIM RAČUNIMA ?

Kao i do sada, u ceni električne energije iskazani su troškovi koji nastaju u procesu proizvodnje, prenosa, distribucije i trgovine električnom energijom. Primenom novih zakonskih i drugih propisa koji regulišu elektroenergetsku delatnost, u računima za utrošenu električnu energiju za kupce iz kategorije „domaćinstva“ sada će biti novih stavki.
Te nove stavke u računu nisu novi izdaci za kupce. To su samo posebnim stavkama prikazani troškovi EPS-a, koje je Agencija odobrila.
Stavke su:
1. UTROŠENA ELEKTRIČNA ENERGIJA –Plaća se broj utrošenih kilovat-sati tokom obračunskog perioda.
Ukoliko kupac ima dvotarifno brojilo električna energija se obračunava po višoj (BT) i nižoj tarifi (NT). Ukoliko kupac ima jednotarifno brojilo električnu energiju uvek kupuje po jednoj tarifi. Ukupan broj utrošenih kilovat-sati, bez obzira na to da li kupac ima jednotarifno ili dvotarifno brojilo, raspoređen je po zonama (zelena - do 350 kWh, plava – od 351 do 1.600 kWh i crvena od 1.601 kWh...).

2. OBRAČUNSKA SNAGA – Izražava se u kilovatima (kW) i predstavlja snagu koju je Distribucija odobrila kao najveću jednovremenu snagu uključenih uređaja u stanu/kući. Ona je određena i osiguračima u domaćinstvu. Distribucija tu snagu stavlja kupcu na raspolaganje kad god je to njemu potrebno. Plaća se mesečno, pa i onda kada nema potrošnje električne energije.

Kupac može da zahteva od Distribucije da mu se smanji obračunska snaga. Ukoliko kupac želi veću snagu od one koja mu se obračunava, može da podnese zahtev (jednom godišnje) posle čega će distribucija proveriti da li ima tehničkih mogućnosti za povećanje snage.

Kupcima sa trofaznim priključkom čija je odobrena snaga između 11,04 i 17,25 kilovata, a koji mesečno troše do 350 kilovat-sati, obračunska snaga će do izmene propisa biti 6,9 kW (to odgovara automatskim osiguračima od 10 ampera). Kupcima koji imaju trofazni priključak i čija je odobrena snaga između 11,04 i 17,25 kW a troše više od 350 kilovat-sati mesečno, obračunska snaga će do izmene propisa biti 11,04 kW (to odgovara automatskim osiguračima od 16 ampera).

Kupci koji imaju monofazni priključak plaćaju obračunsku snagu 5,75 kW (to odgovara automatskim osiguračima od 25 ampera).

Kupci sa trofaznim priključkom koji imaju odobrenje za priključenje na snagu manju od 11,04 kW ili više od 17,25 kW, kao i kupci sa monofaznim priključkom kojima je odoborena snaga iznad 5,75 kilovata, plaćaju obračunsku snagu u skladu s tim odobrenjima.

3. TROŠAK JAVNOG SNABDEVAČA – Plaća se za svako merno mesto, odnosno brojilo, i to u jednakom iznosu svakog meseca, kao i u mesecima kada nema potrošnje električne energije.

 

3.  DA LI JE KUPAC OŠTEĆEN AKO JE PERIOD OČITAVANjA DUŽI OD 30 DANA?

Ukoliko je između dva očitavanja prošlo više od 30 dana, kupac neće biti oštećen.
Broj kilovat-sati u određenoj zoni (na primer, zelenoj 350 kilovat-sati) deli se sa standardnim brojem dana u mesecu - 30, pa se broj dnevnih „zelenih“ kilovat-sati množi sa brojem dana između dva očitavanja u tom obračunskom periodu (na primer 36). Tako se kod tog kupca granica „zelene zone“ pomerila sa 350 na 420 kilovat-sati. Ako je period očitavanja bio 24 dana, granica za „zelenu zonu“ je 280 kilovat-sati. Isti princip pomeranja granica zona potrošnje važi i kod „plave“ i „crvene“ zone.

 

4. KAKO IZGLEDA PROCEDURA ZA POVEĆANjE ILI SMANjENjE OBRAČUNSKE SNAGE ?

Kupac električne energije podnosi zahtev Distribuciji za smanjenje obračunske snage. Distribucija će postojeće osigurače, koji se nalaze kod kupca, zameniti automatskim osiguračima koji odgovaraju snazi koja je kupcu odobrena rešenjem.
Ukoliko kupac želi veću snagu od one koja mu se obračunava, može da podnese zahtev (jednom godišnje) posle čega će Distribucija proveriti da li ima tehničkih mogućnosti za povećanje snage.

 

5. KAKO KUPAC DA NAĐE SVOJU ELaEKTROENERGETSKU SAGLASNOST I VIDI KOLIKO JE SNAGE ZAKUPIO?

Ukoliko kupac električne energije (vlasnik brojila) u pisanoj formi ne poseduje elektroenergetsku saglasnost, potrebno je da se obrati Distribuciji koja će mu pružiti informacije o odobrenoj snazi.

 

6.  KO PODNOSI ZAHTEV ZA SMANjIVANjE ILI POVEĆAVANjE SNAGE?

Zahtev može da podnese samo onaj ko ima ugovor o isporuci električne energije sa lokalnom Distribucijom. To je, dakle, osoba čije se ime i prezime nalaze na računu za isporučenu električnu energiju.

 

7.  KADA ĆE POČETI PRIMANjE ZAHTEVA ZA SMANjIVANjE ILI POVEĆAVANjE SNAGE ?

Od dana stupanja na snagu Tarifnog sistema za obračun električne energije svaki kupac može da podnese zahtev da poveća ili smanji obračunsku snagu. Distribucija je obavezna da u roku od 30 dana donese rešenje o njegovom zahtevu.
Godinu dana od dana donošenja rešenja kupac nema pravo da podnese zahtev za promenu obračunske snage.

 

8.  DA LI ĆE KUPAC MOĆI VIŠE PUTA DA MENjA OBRAČUNSKU SNAGU U DOMAĆINSTVU?

Kupac može da zahteva od Distribucije da mu se smanji obračunska snaga i da potom plati troškove ugradnje i trošak nabavke osigurača koji mu obezbeđuju tu ugovorenu snagu.
Ukoliko kupac želi veću snagu od one koja mu se obračunava, može da podnese zahtev za povećanje snage (jednom godišnje), posle čega distribucija proverava da li ima tehničkih mogućnosti za odobravanje veće snage.

 

9. DA LI ĆE U POJEDINIM PERIODIMA GODINE MOĆI DA SE PLAĆA JEDNA, A U DRUGIM DRUGA OBRAČUNSKA SNAGA (na primer odsustvo od više meseci, vikendaši...) ?

Obračunska snaga se određuje prema odobrenoj snazi utvrđenoj odobrenjem za priključenje, odnosno prema snazi koja odgovara ugrađenim automatskim osiguračima. Ova snaga je u svakom trenutku raspoloživa kupcu, pa se u istom iznosu plaća svakog meseca bez obzira na potrošnju.
I ukoliko nema potrošnje (odsustvo od više meseci, vikendice...), kupac plaća odgovarajuću obračunsku snagu. Jedino ako kupac saglasno propisu o uslovima isporuke električne energije privremeno odjavi brojilo, neće plaćati obračunsku snagu.

 

10. KO PROVERAVA DA LI SU KOD KUPCA KOJI PLAĆA ODREĐENU OBRAČUNSKU SNAGU POSTAVLjENI ODGOVARAJUĆI OSIGURAČI?

Distribucija proverava da li osigurači koji su postavljeni kod kupca odgovaraju odobrenoj snazi (obračunskoj snazi koju je ugovorio i plaća kupac).


11.  NADOKNADA ZA OBNOVLjIVE IZVORE ENERGIJE (OIE)

Obračunava se i naplaćuje na osnovu Uredbe o načinu obračuna i raspodele naknade za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije.


12. OBUSTAVA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Zakonski razlozi za obustavu isporuke i isključenje električne energije su: neizmirenje ugovornih obaveza kupca po osnovu isporuke električne energije, neovlašćena potrošnja, samovlasno priključenje na merni uređaj, tehnička neispravnost brojila, (mernog uređaja), ometanje i onemogućavanje pristupa mernom mestu.