Novi Sad - Subotica - Pančevo - Sombor - Zrenjanin - Ruma - S.Mitrovica
Uputstvo za priklјučenje elektrane na distributivni sistem električne energije

UPUTSTVO ZA PRIKLjUČENјE ELEKTRANE

NA DISTRIBUTIVNI SISTEM ELEKTRIČNE ENERGIJE

OPERATORA DISTRIBUTIVNOG SISTEMA „EPS DISTRIBUCIJA“ D.O.O, BEOGRAD,

U REGIONALNOM CENTRU ELEKTROVOJVODINA, NOVI SAD

 

1. NADLEŽNOSTI

 

            „EPS Distribucija“ d.o.o, Beograd je energetski subjekat za distribuciju električne energije a Regionalni centar Elektrovojvodina, Novi Sad (u dalјem tekstu: Regionalni Centar) je nadležan za priklјučenje elektrana na distributivni sistem električne energije (u dalјem tekstu: DSEE), na području AP Vojvodine (izdavanje mišlјenja o uslovima i mogućnostima priklјučenja na DSEE objekta za proizvodnju električne energije, izdavanje uslova za dokumente prostornog i urbanističkog planiranja, izdavanje uslova za projektovanje i priklјučenje, izdavanje rešenja o odobrenju za priklјučenje elektrane na DSEE, zaklјučivanje ugovora o pružanju usluge za priklјučenje elektrane na DSEE, zaklјučivanje ugovora o eksploataciji elektrane i, prema potrebi, zaklјučivanje ugovora o izgradnji nedostajuće infrastrukture i zaklјučivanje ugovora o pripremanju zemlјišta), u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, Zakonom o energetici, Uredbom o lokacijskim uslovima i ostalim podzakonskim aktima.

            Za izdavanje lokacijskih uslova, izdavanje građevinske dozvole ili rešenja o odobrenju izvođenja radova, prijavu radova i izdavanje upotrebne dozvole, nadležna je lokalna samouprava odnosno ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, Zakonom o energetici, Uredbom o lokacijskim uslovima i ostalim podzakonskim aktima.

            Za izdavanje licence za obavlјanje energetske delatnosti je nadležna Agencija za energetiku republike Srbije u skladu sa Zakonom o energetici i Pravilnikom o energetskoj dozvoli.

            Energetsku dozvolu izdaje Ministarstvo rudarstva i energetike, u skladu sa Zakonom o energetici.

            Status povlašćenog proizvođača, status privremeno povlašćenog proizvođača i  status proizvođača iz obnovlјivih izvora utvrđuje nadležno Ministarstvo rudarstva i energetike u skladu sa Zakonom o energetici.

            Za otkup električne energije od povlašćenog proizvođača električne energije je nadležan garantovani snabdevač (Privredno društvo za snabdevanje električnom energijom krajnjih kupaca „EPS Snabdevanje“, d.o.o. Beograd) u skladu sa Zakonom o energetici.

            Za otkup električne energije od proizvođača električne energije (koji nema status povlašćenog) je nadležan snabdevač sa kojim je proizvođač električne energije sklopio ugovor o otkupu električne energije u skladu sa Zakonom o energetici.

            Za prodaju električne energije proizvođaču električne energije (za potrebe rada elektrane) je nadležan snabdevač sa kojim je proizvođač električne energije sklopio ugovor o snabdevanju u skladu sa Zakonom o energetici.

            Regulisanje balansne odgovornosti i pristupa sistemu uređuje se u skladu sa Zakonom o energetici.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Regionalni Centar  ne učestvuje u izgradnji objekata za proizvodnju električne energije. Regionalni Centar  ne može preuzeti balansnu odgovornost za drugog učesnika na tržištu.

 

2. PROPISI

            Propisi kojima se uređuje oblast priklјučenja elektrana na DSEE na području Vojvodine između ostalog su:

 • Zakon o energetici ("Službeni glasnik RS" br. 145/14);
 • Zakon o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 i 145/14);
 • Uredba o uslovima isporuke i snabdevanja el. energijom („Sl. glasnik RS“ br. 63/13);
 • Uredba o lokacijskim uslovima ("Sl.  glasnik RS" br. 35/15)
 • Pravilnik o klasifikaciji objekata ("Sl.  glasnik RS" br. 22/15)
 • Pravilnik o postupku sprovođenja objedinjene procedure ("Sl.  glasnik RS" br. 22/15)
 • Pravilnik o energetskoj dozvoli ("Sl.  glasnik RS" br. 15/15)
 • Uredba o uslovima i postupku sticanja statusa povlašćenog proizvođača električne energije („Sl. glasnik RS“, br. 08/13);
 • Uredba o merama podsticaja za povlašćene proizvođače električne energije („Sl. glasnik RS“ br. 08/13);
 • Pravilnik o utvrđivanju standardnih modela ugovora i predugovora o otkupu ukupnog iznosa proizvedene električne energije („Službeni glasnik RS”, broj 62/13 i 10/14);
 • Odluka o utvrđivanju Metodologije o kriterijumima i načinu određivanja troškova priklјučka na sistem za prenos i distribuciju električne energije („Službeni glasnik RS“, br. 60/06, 79/06, 114/06, 14/07, 9/09 i 77/12);
 • Pravila o radu distributivnog sistema.

 

3. NAZIVI I SKRAĆENICE KORIŠĆENE U TEKSTU

DSEE - distributivni sistem električne energije.

Operator DSEE - subjekat za distribuciju električne energije („EPS Distribucija“ d.o.o, Beograd).

Regionalni Centar - „EPS Distribucija“ d.o.o, Beograd, Regionalni centar Elektrovojvodina, Novi Sad

Pravila - „Pravila o radu distributivnog sistema“ .

Mišlјenje - mišlјenje o uslovima i mogućnostima priklјučenja na DSEE objekta za proizvodnju električne energije koje izdaje operator DSEE, potrebno za ishodovanje energetske dozvole u skladu sa Zakonom o energetici i Pravilnikom o energetskoj dozvoli.

Uslovi - uslovi za projektovanje i priklјučenje koje izdaje Operatora DSEE, potrebni za izgradnju elektrane u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji.

Odobrenje - rešenje o odobrenju za priklјučenje koje izdaje Operator DSEE, što je dokument na osnovu koga se priklјučuje elektrana u skladu sa Zakonom o energetici

Zakon o energetici - Zakon o energetici ("Službeni glasnik RS" br. 145/14).

Zakon o planiranju i izgradnji - Zakon o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 i 145/14).

 

4. TEHNIČKI KRITERIJUMI ZA PRIKLjUČENјE ELEKTRANE NA DSEE

            Uslovi priklјučenja elektrane na DSEE određuju se u skladu sa Zakonom o energetici. Za definisanje tih uslova neophodno je poznavanje osnovnih tehničkih parametara o elektrani.

            Za proveru mogućnosti priklјučenja elektrane na DSEE na području AP Vojvodine koriste se Pravila, prema kojima je potrebno proveriti šest osnovnih tehničkih uslova za priklјučenje elektrane na DSEE.

            Pojedini kriterijumi se proveravaju prilikom izdavanja dokumenata u zavisnosti od podataka koje u pojedinim fazama poseduje i dostavlјa investitor. Na kraju izgradnje, da bi bila priklјučena na DSEE, elektrana mora da zadovolјi svih šest kriterijuma.

            Osim navedenih kriterijuma, da bi elektrana bila priklјučena na DSEE, moraju biti zadovolјeni zakonski i ostali važeći propisi, kao i odredbe dokumenata koje u procesu izgradnje za konkretnu elektranu izda Operator DSEE, odnosno Regionalni Centar a naročito odredbe Odobrenja.

 

5. MOGUĆI NAČINI RADA ELEKTRANE

            Da bi se pravilno definisali tehnički uslovi priklјučenja, investitor elektrane se mora opredeliti za jedan od navedenih načina rada prilikom podnošenja zahteva za izdavanje Mišlјenja.

Mogući načini rada elektrane su:

 1. Izolovan rad generatora za napajanje sopstvenih potrošača;
 2. Paralelan rad sa DSEE bez predaje energije u DSEE, proizvedena električna energija se koristi isklјučivo za napajanje sopstvene potrošnje;
 3. Paralelan rad sa DSEE sa predajom energije u DSEE u celosti (izuzev sopstvene potrošnje elektrane);
 4. Paralelan rad sa DSEE gde se deo energije predaje u DSEE, a deo koristi za napajanje sopstvenih potrošača;
 5. Kombinovani rad (izolovan - paralelni rad), odnosi se na elektrane opremlјene za obe vrste rada.

            Uspostava odnosa između proizvođača električne energije i operatora sistema, definisanje uslova rada na DSEE nakon priklјučenja i uslovi isporuke električne energije proizvedene u elektrani, bazirani su na iskazanoj nameri proizvođača električne energije i opredelјenju u pogledu načina rada elektrane.

NAPOMENA 1: Ukoliko jedno pravno lice želi da priklјuči više elektrana na DSEE za svaku elektranu je potrebno podneti zahtev za izradu odgovarajućeg dokumenta (Mišlјenja, Uslova, Odobrenja). Za priklјučenje jedne elektrane sa više generatora podnosi se jedan zahtev sa navedenim brojem generatora koji će biti instalisani unutar elektrane.

 

6. AKTIVNOSTI PRE ISHODOVANјA GRAĐEVINSKE DOZVOLE

ILI REŠENјA O ODOBRENјU IZVOĐENјA RADOVA

            Pre ishodovanja građevinske dozvole, odnosno rešenja o odobrenju izvođenja radova, za elektranu je, između ostalog, potrebno da investitor:

 1. ishoduje Mišlјenje (opciono),
 2. obezbedi planski osnov za izgradnju elektrane (opciono),
 3. ishoduje Uslove,
 4. zaklјuči ugovor o izgradnji nedostajuće infrastrukture, ukoliko postoji potreba dogradnje infrastrukture zbog priklјučenja elektrane (opciono),
 5. zaklјuči ugovor o pripremanju zemlјišta, ukoliko postoji potreba izmeštanja postojećih objekata DSEE (opciono),
 6. zaklјuči ugovor o pripremi izgradnje priklјučka (opciono).

 

6.1. Ishodovanje Mišlјenja

            Mišlјenje se izdaje za potrebe izdavanja energetske dozvole i obavezno je za sve elektrane za koje je u skladu sa Zakonom o energetici potrebno ishodovanje energetske dozvole. Ishodovanje mišlјenja nije obavezno za elektrane za koje prema Zakonu o energetici nije predviđeno izdavanje energetske dozvole.

            Mišlјenje se može ishodovati i za elektrane za koje prema Zakonu o energetici  nije predviđeno izdavanje energetske dozvole, ukoliko investitor želi da ishoduje pomenuti dokument iz sopstvenih razloga (radi informisanja o mogućnosti priklјučenja elektrane, procene troškova, utvrđivanja obuhvata planskog ili urbanističkog dokumenta isl.).

            Iako se Mišlјenje može ishodovati u bilo kom momentu pre podnošenja zahteva za građevinsku dozvolu, preporučuje se da se Mišlјenje ishoduje pre otpočinjanja pocedure izgradnje pred nadležnim organima i pre pristupanja izradi planskog dokumenta.

            Mišlјenje se ne može koristiti za izradu tehničke dokumentacije, niti za ishodovanje odgovarajuće dokumentacije za gradnju kod nadležnih organa, kao ni u svojstvu uslova za izradu planskog dokumenta.

            Zahtev za izdavanje Mišlјenja Regionalnom Centaru podnosi investitor na propisanom obrascu koji se može preuzeti u dnu ove strane. Dokumentacija koja se dostavlјa uz zahtev za izdavanje Mišlјenja je navedena u samom obrascu zahteva.

            Predračun za uplatu troškova izdavanja Mišlјenja se dostavlјa nakon provere validnosti podnetog zahteva i izvršenih provera tehničkih kriterijuma za priklјučenje elektrane na DSEE. Mišlјenje se izdaje nakon uplate troškova po predračunu.

 

6.2. Obezbeđenje planskog osnova

            Kako bi izgradnja elektrane bila moguća u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji neophodno je da postoji planski osnov. Postojanje planskog osnova, odnosno potrebu njegovog obezbeđivanja (izrada plana detalјne regulacije isl.) utvrđuje organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole.

Uslove za izradu planskog dokumenta izdaje Operator DSEE, odnosno Regionalni Centar na zahtev nosioca izrade plana (nadležnog organa za poslove prostornog i urbanističkog planiranja u Republici Srbiji, autonomnoj pokrajini, opštini ili gradu). Navedeni uslovi za izradu planskog dokumenta ne sadrže nivo detalјa dovolјan za izradu tehničke dokumentacije elektrane.

 

6.3. Ishodovanje Uslova

            Uslovi se koriste za izradu tehničke dokumentacije za objekat (elektranu) i pribavlјanje odgovarajućih dokumenata od nadležnih organa u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji. U skladu sa Zakonom o energetici i Uredbom o lokacijskim uslovima, Uslove od Operatora DSEE, odnosno od Regionalnog Centra za elektranu ne pribavlјa nadležni organ u okviru objedinjene procedure, već investitor.

Zahtev za izdavanje Uslova Regionalnom Centru podnosi investitor na propisanom obrascu koji se može preuzeti u dnu ove strane. Dokumentacija koja se dostavlјa uz zahtev za izdavanje Uslova je navedena u samom obrascu zahteva.

            Predračun za uplatu troškova izdavanja Uslova se dostavlјa nakon provere validnosti podnetog zahteva i izvršenih provera tehničkih kriterijuma za priklјučenje elektrane na DSEE. Uslovi se izdaju nakon uplate troškova po predračunu.

           

6.4 Zaklјučivanje ugovora o izgradnji nedostajuće infrastrukture

            Ukoliko je za priklјučenje elektrane potrebna izgradnja infrastrukture koja ne spada u priklјučak, zaklјučuje se ugovor između investitora i Operatora DSEE, odnosno Regionalnog Centra, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, kojim se utvrđuju prava i obaveze vezane za izgradnju nedostajuće infrastrukture.

            Pomenuti ugovor se zaklјučuje nakon ishodovanja Uslova, a pre ishodovanja građevinske dozvole.

            Dopisom u slobodnoj formi investitor traži od  Regionalnog Centra da se pristupi zaklјučivanju pomenutog ugovora, ukoliko je obaveza zaklјučivanja tog ugovora definisana Uslovima.

 

6.5 Zaklјučivanje ugovora o pripremanju zemlјišta

            Ukoliko je za izgradnju elektrane potrebno izmeštanje postojećih objekata DSEE, zaklјučuje se ugovor između investitora i Operatora DSEE, odnosno Regionalnog Centra, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, kojim se utvrđuju prava i obaveze vezane za izmeštanje postojećih objekata DSEE.

            Pomenuti ugovor se zaklјučuje nakon ishodovanja Uslova, a pre ishodovanja građevinske dozvole.

            Dopisom u slobodnoj formi investitor traži od  Regionalnog Centra da se pristupi zaklјučivanju pomenutog ugovora, ukoliko je obaveza zaklјučivanja tog ugovora definisana Uslovima.

 

6.6 Zaklјučivanje ugovora o pripremi izgradnje priklјučka

            Početak izgradnje priklјučka elektrane predviđen je nakon ishodovanja Odobrenja, odnosno ishodovanja građevinske dozvole (videti dalјe u tekstu tačku 7.2 „Zaklјučivanje ugovora o pružanju usluge priklјučenja na DSEE sa operatorom DSEE“). Ukoliko investitor želi, priprema izgradnje priklјučka se može otpočeti i pre ishodovanja građevinske dozvole za elektranu. Priprema izgradnje priklјučka podrazumeva izradu tehničke dokumentacije i obezbeđivanje odgovarajuće dokumentacije za gradnju priklјučka. Međusobna prava i obaveze po pitanju pripreme izgradnje priklјučka definišu se Ugovorom o pripremi izgradnje priklјučka.

            Dopisom u slobodnoj formi investitor traži od  Regionalnog Centra da se pristupi zaklјučivanju pomenutog ugovora.

            Zaklјučivanje ovog ugovora ne ukida obavezu zaklјučivanja ugovora o pružanju usluge priklјučenja na DSEE.

           

7. AKTIVNOSTI NAKON ISHODOVANјA GRAĐEVINSKE DOZVOLE

ILI REŠENјA O ODOBRENјU IZVOĐENјA RADOVA

            Nakon ishodovanja građevinske dozvole, odnosno rešenja o odobrenju izvođenja radova, za elektranu je, između ostalog, potrebno da investitor:

 1. ishoduje Odobrenje,
 2. zaklјuči ugovor o pružanju usluge priklјučenja na DSEE,
 3. podnese zahtev za priklјučenje,
 4. zaklјuči ugovor o eksploataciji elektrane.

 

7.1. Ishodovanje Odobrenja

            Zahtev za izdavanje Odobrenja podnosi investitor na propisanom obrascu koji se može preuzeti u dnu ove strane. Dokumentacija koja se dostavlјa uz zahtev za izdavanje Odobrenja je navedena u samom obrascu zahteva.

            Zahtev za Odobrenje se podnosi poštom ili lično, nadležnom ogranku  Regionalnog Centra.

7.2. Zaklјučivanje ugovora o pružanju usluge priklјučenja na DSEE

sa operatorom DSEE

            Nakon ishodovanja Odobrenja, zaklјučuje se ugovor o pružanju usluge za priklјučenje elektrane na distributivni sistem između investitora i Operatora DSEE, odnosno nadležnog ogranka Regionalnog Centra u skladu sa Zakonom o energetici, kojim se utvrđuju prava i obaveze vezane za izgradnju priklјučka elektrane (od postojeće tačke na DSEE do budućeg mesta priklјučenja u smislu Zakonu o energetici).

            U skladu sa Zakonom o energetici, priklјučak koji je predmet ovog ugovora nije deo instalacija elektrane i ne može biti predmet projektno tehničke dokumentacije elektrane. Izgradnja priklјučka je u nadležnosti operatora sistema i kada se izgradi, priklјučak postaje deo DSEE.

            Dopisom u slobodnoj formi investitor traži od nadležmog ogranka  Regionalnog Centra da se pristupi zaklјučivanju pomenutog ugovora. U skladu sa Zakonom o energetici investitor u dopisu navodi koje radnje na izgradnji priklјučka želi da realizuje u sopstvenoj režiji.

            Ovaj ugovor se po želјi investitora može zaklјučiti (i realizovati) i pre ishodovanja Odobrenja, ali ne pre ishodovanja građevinske dozvole za elektranu. U tom slučaju, isklјučivo investitor snosi finansijske i druge posledice ukoliko se odredbe Odobrenja budu razlikovale od odredbi tog ugovora.

 

7.3 Zahtev za priklјučenje

            Nakon završetka izgradnje elektrane, završetka izgradnje priklјučka elektrane, ispunjenja odredbi Odobrenja, pribavlјanja upotrebne dozvole i ispunjenja ostalih zakonskih odredbi, investitor podnosi zahtev za priklјučenje nadležnom ogranku  Regionalnog Centra.

            Nakon podnošenja zahteva za priklјučenje nadležnom ogranku Regionalnog Centra  sprovodi funkcionalno ispitivanje elektrane i priklјučka u cilјu utvrđivanja ispunjenosti odredbi Odobrenja, kao i zakonskih i drugih propisa.

Priklјučenje elektrane na DSEE je moguće nakon:

 1. Realizacije ugovora o izgradnji nedostajuće infrastrukture (ukoliko je bio zaklјučen), odnosno nakon što je dograđena nedostajuća infrastruktura potrebna za priklјučenje elektrane, ukoliko je dogradnja bila predviđena.
 2. Realizacije ugovora o pripremanju zemlјišta radi izmeštanja objekata DSEE (ukoliko je bio zaklјučen).
 3. Realizacije ugovora o pružanju usluge priklјučenja, odnosno nakon što je priklјučak za elektranu izgrađen.
 4. Ispunjenja svih uslova iz Odobrenja za priklјučenje.
 5. Ishodovanja upotrebne dozvole ili akta kojim se odobrava puštanje u probni rad za elektranu i TS za prilagođavanje napona generatora ukoliko TS nije obuhvaćen aktom koji je izdat za elektranu.
 6. Zaklјučivanja Ugovora o snabdevanju električnom energijom u skladu sa članom 145 Zakona o energetici (ugovorne strane su: Snabdevač i vlasnik elektrane koja se priklјučuje na DSEE).
 7. Sprovođenja funkcionalnog ispitivanja elektrane i priklјučka elektrane, internog tehničkog pregleda od strane stručnih službi Regionalnog Centra.
 8. Regulisanja balansne odgovornosti i pristupa sistemu na mestu priklјučenja elektrane na DSEE.
 9. Zaklјučivanja Ugovora o eksploataciji elektrane (ugovorne strane su: nadležni ogranak Regionalnog Centra i vlasnik elektrane koja se priklјučuje na DSEE).

 

Elektrana ne sme isporučivati energiju u DSEE bez zaklјučenog ugovora o otkupu električne energije koju proizvodi elektrana.

 

7.4. Zaklјučivanje ugovora o eksploataciji elektrane i

priklјučenje elektrane na DSEE

            Kada investitor elektrane ispuni uslove definisane u Odobrenju, kao i druge uslove propisane zakonskim i drugim propisima, odnosno nakon uspešno završenog funkcionalnog ispitivanja, neposredno pre priklјučenja elektrane zaklјučuje se ugovor o eksploataciji elektrane.

 

8. NAPOMENE

Uredno popunjen zahtev (zahtev za izradu Mišlјenja, Uslova ili Odobrenja za priklјučenje) se dostavlјa redovnom poštom (ili lično) na adresu najbližeg ogranka Regionalnog Centra, zajedno sa dokumentima koji su navedeni na kraju obrasca zahteva. Pored toga, zahtev za izdavanje Mišlјenja ili Uslova se može podneti i na adresu:

„EPS Distribucija“ d.o.o, Beograd

Regionalni centar Elektrovovjodina, Novi Sad,

Direkcija za planiranje i investicije,

Bulevar Oslobođenja 100, 21000 Novi Sad.

 

Cene ishodovanja pojedinih dokumenata date se mogu preuzeti ovde.

Ovaj tekst je informativnog karaktera. Ukoliko postoji neusaglašenost između ovog teksta i dokumenta izdatog u konkretnom slučajevu (po konkretnom zahtevu), važe odredbe izdatog dokumenta i zakonskih propisa.