Novi Sad - Subotica - Pančevo - Sombor - Zrenjanin - Ruma - S.Mitrovica
Kalkulator potrošnje

Ovde možete da izračunate svoje obaveze za preuzetu električnu energiju, ukoliko po datim upitima unesete svoje podatke.

Obračun se radi na bazi perioda od 30 dana!

 

UTROŠENA ELEKTRIČNA ENERGIJA – u računu se pojavlјuje kao „aktivna energija“ i izražava u kilovat-satima (kWh). Plaća se broj utrošenih kilovat-sati tokom obračunskog perioda. Ukoliko kupac ima dvotarifno brojilo, električna energija se obračunava po višoj i nižoj tarifi. Ukoliko ima jednotarifno brojilo, električnu energiju uvek kupuje po jednoj tarifi, odnosno ceni određene zone. Ukupan broj utrošenih kilovat-sati je, bez obzira na to da li kupac ima jednotarifno ili dvotarifno brojilo, raspoređen po zonama (zelena - do 350 kWh , plava – od 351 do 1600 kWh i crvena od 1601 kWh). Ovakav raspored zona primenjuje se samo za obračunski period od 30 dana.

 

OBRAČUNSKA SNAGA – izražava se u kilovatima. Jedan kilovat obračunske snage plaća se 45.883 dinara. Naknada za snagu plaća se svakog meseca. To je snaga koju je kupac tražio, odnosno ugovorio, a elektrodistribucija odobrila kao najveću jednovremenu snagu uklјučenih uređaja u stanu/kući. Ona je određena i osiguračima u domaćinstvu. Elektrodistribucija tu snagu stavlјa kupcu na raspolaganje kad god je to njemu potrebno. Jednom godišnje kupac može da zahteva od distribucije da mu se smanji obračunska snaga i da potom plati troškove ugradnje i trošak nabavke osigurača koji mu obezbeđuju tu ugovorenu snagu. Ukoliko kupac želi veću snagu od one koja mu se obračunava, može da podnese zahtev za povećanje snage (jednom godišnje), posle čega distribucija proverava da li ima tehničkih mogućnosti za odobravanje veće snage.

 

TROŠAK JAVNOG SNABDEVAČA – Fiksna naknada u iznosu od 125.53 dinara.

 

NAKNADA ZA OIE - Naknada za obnovlјive izvore energije. Računa se kao proizvod ukupne energije i cene 0.093 din/kWh.

 

AKCIZA 

U skladu sa Zakonom o akcizama, a prema Pravilniku o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja akcize na električnu energiju za kraјnju potrošnju, akcizom se oporezuje električna energija za krajnju potrošnju po stopi od 7,5%. Osnovicu za obračun akcize na električnu energiju čini cena električne energije u koju se uračunavaju svi troškovi koji su direktno vezani za isporučenu električnu energiju, a u skladu sa Zakonom kojim se uređuje oblast energetike. 

Osnovicu za obračun akcize na električnu energiju za kategoriju DOMAĆINSTVO čine:

- Obračunata električna energija za obračunski period

- Troškovi obračunske snage

- Trošak javnog snabdevača

- Naknada za povlašćene proizvođače iz OIE - obnovljivih izvora energije

- Umanjenje - popust 5% (ukoliko se u roku izmiruju dospele obaveze)

 

Osnovicu za obračun akcize na električnu energiju za kategoriju PRIVREDA čine:

- Obračunata električna energija za obračunski period

- Troškovi obračunske snage

- Trošak javnog snabdevača

- Naknada za povlašćene proizvođače iz OIE - obnovljivih izvora energije

 

Naplata akcize u primeni je od obračuna za avgust 2015. godine