Energija lidera
ED Ruma

Industrijska 2A
22400 Ruma
tel. **381 22 400 200
fak. **381 22 471 581
E-mail: EDRUdir@ru.ev.rs

Direktor ogranka: Milan Končarević, diplomirani ekonomista
Pomoćnik direktora ogranka: Aleksandar Đurić, diplomirani elekrto inženjer
Izv.dir. za pos. sis.: mr Ljiljana Avramović, diplomirani ekonomista
Izv.dir. za teh. sis.: Dušan Pilipović, diplomirani elektro inženjer

 

Elektrodistribucija "Ruma" realizuje distribuciju električne energije na teritoriji istočnog Srema, za grad Rumu sa okolinom, sa pogonom u:

  • Inđiji, ul. Vojvode Stepe br.36, tel. 022/561-242, faks:022/561-382,

i poslovnicom u:

  • Staroj Pazovi, ul.Nikole Momčilovića br.81, tel.022/310-450, faks:022/310-564.

Delatnost obuhvata:

  • održavanje i izgradnju distributivne mreže,
  • obračun i naplatu električne energije,
  • baždarnicu,
  • proizvodnu delatnost.

Broj zaposlenih na dan 25.03.2015.godine je 227.

Izvod iz Elektroenergetskih pokazatelja za 2011. godinu:

Elektrodistributivna mreža

110 kV km

35 kV km

20 kV km

10 kV km

0.4 kV km

UKUPNO

0

100,98

951,08

55,67

1444,72

2552,45

 

Struktura potrošača

Visoki napon

Domaćinstva

Ostala potrošnja

Ukupno potrošača

broj

%

broj

%

broj

%

broj

%

144

0,16

81.529

88,15

10.812

11,69

92.485

10,01

 

Ostvarena potrošnja (GWh)

2007

2008

2009

2010

2011

Stopa rasta

08/07

09/08

10/09

11/10

07-11

803

825

823

851

860

2,77

-0,24

3,37

1,03

1,72